עזרה Porsche Design P 9982 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9982 Smartphone

ךירדמ

שמתשמל

הסרג

:

10.3.2

background image

םסרופ

ב

:-

2015-06-22

SWD-20150622115905645

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

..................................................................................................................................

5

שדח

הרודהמב

וז

..............................................................................................................................................

5

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

..................................................................................................................................

7

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

.....................................................................................................................

8

ילמס

הארתה

.................................................................................................................................................

14

םילמס

טירפתב

..............................................................................................................................................

15

תרדגה

רישכמה

ךלש

.......................................................................................................................................

15

שומישה

תווחמב

............................................................................................................................................

19

תויצקארטניא

תומדקתמ

..................................................................................................................................

25

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

.............................................................................................................................

27

תפלחה

רישכמ

...............................................................................................................................................

27

תודוא

BlackBerry ID

...................................................................................................................................

37

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

41

ןופלט

............................................................................................................................................................

41

תוארתה

םילוצלצו

..........................................................................................................................................

49

את

ילוק

........................................................................................................................................................

55

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..................................................................................................................

57

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

...................................................................................................................

57

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

.................................................................................................................

83

הידמ

.............................................................................................................................................................

85

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

...........................................................................................................................

85

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.................................................................

85

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

.........................................................................................................................................

86

המלצמ

..........................................................................................................................................................

86

תונומת

..........................................................................................................................................................

95

הקיסומ

.......................................................................................................................................................

102

םינוטרס

......................................................................................................................................................

106

BlackBerry Story Maker

...........................................................................................................................

110

ףותיש

הידמ

................................................................................................................................................

113

תורדגה

.......................................................................................................................................................

115

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

...............................................................................................................

115

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

......................................................................................................................

119

הללוס

חתמו

................................................................................................................................................

120

םירוביח

......................................................................................................................................................

127

background image

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

.........................................................................................................................

151

הפש

...........................................................................................................................................................

157

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.................................................................................................................................

159

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................................................

164

תושיגנ

........................................................................................................................................................

165

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

....................................................................................................................................

183

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

..................................................................................................

188

םימושיי

תונוכתו

..........................................................................................................................................

197

ןוגרא

םימושיי

..............................................................................................................................................

197

תודוא

BlackBerry Assistant

......................................................................................................................

199

חול

הנש

......................................................................................................................................................

203

ישנא

רשק

...................................................................................................................................................

212

ןועש

...........................................................................................................................................................

218

ימושיי

Android

...........................................................................................................................................

222

תופמ

ו

-

GPS

...............................................................................................................................................

224

ןפדפד

.........................................................................................................................................................

230

תויגת

תומכח

..............................................................................................................................................

236

להנמ

םיצבק

...............................................................................................................................................

240

ןובשחמ

.......................................................................................................................................................

243

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

245

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..........................................................................................

245

רוכז

............................................................................................................................................................

251

החטבא

יוביגו

..............................................................................................................................................

257

תואמסיס

הליענו

..........................................................................................................................................

257

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

..........................................................................................................

263

BlackBerry Protect

...................................................................................................................................

263

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

......................................................................................

265

תורדגה

החטבא

............................................................................................................................................

265

רמוש

תואמסיס

...........................................................................................................................................

268

העדוה

תיטפשמ

...........................................................................................................................................

273

background image

תורדגה

תונוכתו