Porsche Design P 9982 from BlackBerry - שינוי או הצגה של הרשאות היישום

background image

ינורטקלאה

,

ישנא

רשקה

,

תונומתה

וא

םוקימה

לש

רישכמה

ךלש

.

רוכז

םימושייש

םימיוסמ

םישרוד

תואשרה

תויפיצפס

ידכ

ולכויש

לועפל

.

תדרוה

םימושיי

תורוקממ

םינמיהמ

דבלב

,

ןוגכ

תונח

BlackBerry World

,

תעייסמ

םג

איה

ןגהל

לע

רישכמה

ךלש

.

רשאכ

התא

ליעפמ

םושיי

םעפב

הנושארה

,

רישכמה

יושע

גיצהל

המישר

לש

םיצבק

תונוכתו

רשא

םושייה

שקבמ

םהילא

השיג

.

םא

והשמ

וניא

הארנ

ךל

הרושכ

,

ךתורשפאב

תוחדל

תא

תשקב

םושייה

השיגל

טירפל

.

המגודל

,

ילוא

דירות

קחשמ

שקבמה

השיג

תועדוהל

ךלש

,

תשקב

השיג

יד

תינויגה

םא

קחשמה

ללוכ

הנוכת

לש

ףותיש

תאצות

קחשמה

.

םע

תאז

,

םא

ךניא

שיגרמ

חונב

םע

תורשפאה

קחשמהש

לכוי

רבחל

תופצלו

תועדוהב

ראודה

ךלש

,

ךתורשפאב

לטבל

תא

השיגה

תועדוהל

וא

קוחמל

תא

םושייה

.

לכות

תוארל

וא

תונשל

תא

תואשרהה

לש

בור

םימושייה

תורדגהב

רישכמה

ךלש

.

םימושייב

םימיוסמ

,

רשאכ

ןיקתת

תא

םושייה

,

שקבתת

רשאל

וא

תוחדל

תא

תואשרהה

תושקובמה

.

םא

החדת

תא

השקבה

,

איה

עיפות

בוש

םעפב

האבה

חתפתש

תא

םושייה

.

אל

לכות

תונשל

תא

תואשרה

םושייה

דעומב

רחואמ

רתוי

אלא

םא

קחמת

תא

םושייה

ןיקתתו

ותוא

בוש

.

יוניש

וא

הגצה

לש

תואשרה

םושייה

םימושייב

םימיוסמ

,

םא

לטבת

תואשרה

,

ןכתיי

םושייהש

אל

לעפי

הפוצמכ

.

םא

םושיי

והשלכ

וניא

לעופ

הפוצמכ

,

לוקש

ליעפהל

קלח

תואשרהמ

םושייה

,

וא

תא

ןלוכ

.

הרדגהה

לש

תאשרה

םושייה

'

לעפה

בצמב

רעזוממ

'

תרשפאמ

םושייל

ךישמהל

עצבל

תומישמ

רחאל

רעזמתש

תא

םושייה

רישכמב

BlackBerry

.

ידכ

ךיראהל

תא

ייח

הללוסה

,

לוקש

תובכל

תא

תאשרה

'

לעפה

בצמב

רעזוממ

'

רובע

םימושייה

רישכמב

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

קלחה

עבצאב

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

2

.

שקה

לע

תורדגה

<

החטבא

תויטרפו

<

תואשרה

םושיי

.

ידכ

תופצל

תואשרהב

רובע

םושיי

םיוסמ

,

שקה

לע

םושיי

.

ידכ

תוארל

וליא

םימושיי

םישמתשמ

האשרהב

תמיוסמ

,

המישרב

תחתפנה

תואשרה

,

שקה

לע

האשרהה

.

3

.

ידכ

ליעפהל

וא

קיספהל

האשרה

,

שקה

לע

גתמה

.

4

.

לעפה

שדחמ

תא

רישכמה

ידכ

יונישהש

סנכיי

ףקותל

.

תודוא