Porsche Design P 9982 from BlackBerry - שנה את עוצמת הקול, המהירות וגובה הצליל באמצעות הגדרות המכשיר

background image

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

ליעפהל

תא

תורשפאה

ארוק

ךסמ

.

5

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

קלחה

עבצא

תחא

הלעמל

ידכ

ריבגהל

תא

המצועה

.

קלחה

עבצא

תחא

הטמל

ידכ

ךימנהל

תא

המצועה

.

תורדגה

ךירדמ

שמתשמל

175

background image

שקה

לע

הדשה

הבוג

לילצ

םע

עבצא

תחא

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

קלחה

עבצא

תחא

הלעמל

ידכ

לידגהל

תא

ךרע

ןווחמה

הבוג

לילצ

.

קלחה

עבצא

תחא

הטמל

ידכ

ןיטקהל

תא

ךרע

ןווחמה

הבוג

לילצ

.

שקה

לע

הדשה

תוריהמ

םע

עבצא

תחא

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

קלחה

עבצא

יפלכ

הלעמ

תוריהמב

ידכ

לידגהל

תא

תוריהמה

.

6

.

רוגס

תא

תורדגה

BlackBerry Screen Reader

תחאב

םיכרדהמ

תואבה

:

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הלעמ

תיתחתמ

ךסמה

ידכ

רעזמל

תא

ךסמה

.

םא

רישכמל

שי

חטשמ

הביקע

,

הסנ

אל

תעגל

וב

רשאכ

קילחת

תא

ךעבצא

הלעמל

לוטיבל

תליענ

ךסמה

.

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הלעמ

דצהמ

ילאמשה

וא

דצהמ

ינמיה

לש

חטשמ

הביקעה

.

תדוקנשכ

תוסחייתהה

איה

לע

םושייה

רעזוממה

,

שקה

השקה

הלופכ

םע

יתש

תועבצא

ידכ

רוגסל

תא

םושייה

.

שקה

לע

הניפב

תינמיה

הנותחתה

לש

ךסמה

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

השקה

הלופכ

לע

הניפב

תינמיה

הנותחתה

לש

ךסמה

ידכ

רוזחל

לא

ךסמ

תושיגנה

.

שקה

לע

הניפב

תינמיה

הנותחתה

לש

ךסמה

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

בוש

לע

הניפב

תינמיה

הנותחתה

לש

ךסמה

ידכ

רוזחל

לא

ךסמ

תורדגה

תכרעמה

.

תדוקנשכ

תוסחייתהה

איה

לע

םושייה

רעזוממה

,

שקה

השקה

הלופכ

םע

יתש

תועבצא

ידכ

רוגסל

תא

םושייה

.

םאתה

תא

תוילולימ

טסקטה

וא

תא

קוסיפה

תועצמאב

תווחמ

ןמזב

התאש

דמול

דציכ

שמתשהל

ב

-

BlackBerry Screen Reader

,

ןתינ

רידגהל

תא

ללמה

הרדגהל

ההובג

רתוי

.

רשאכ

ריכת

רתוי

בוט

תא

רישכמה

BlackBerry

,

לכות

תונשל

תא

ללמה

ךכ

לולכיש

תוחפ

עדימ

.

המגודל

,

רשאכ

BlackBerry

Screen Reader

ההתשמ

ףוסב

טפשמ

,

ןכתיי

ןיאש

ךרוצ

ארוקש

ךסמה

ןייצי

תמייקש

הדוקנ

וא

ןמיס

האירק

.

ןתינ

ןנווכל

ינש

םיגוס

לש