Porsche Design P 9982 from BlackBerry - הקלדה בקוריאנית

background image

םייטירקאידה

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

תגצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

לע

.

הדלקה

תירבעב

תדלקמה

תירבעה

תכמות

תונוכתב

תואבה

:

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

.(

ידכ

דילקהל

תוא

ףלאהמ

-

תיב

יניטלה

תועצמאב

תסירפ

תדלקמ

QWERTY

,

ןתינ

ץוחלל

לע

שיקהלו

לע

תוא

יהשלכ

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

תגצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

לע

.

הדלקה

ידניהב

תדלקמה

תידניהה

תכמות

תונוכתב

תואבה

:

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

(

ןתינ

דילקהל

םיוות

םייפולח

יתשב

םיכרד

.

ךתורשפאב

ץוחלל

לע

ץוחללו

לע

תוא

.

הטיש

תרחא

איה

ץוחלל

הציחל

הכורא

לע

ותה

ישארה

.

רחאל

ןכמ

ןתינ

רוחבל

תא

ותה

יפולחה

ךותמ

תויורשפאה

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

תגצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

לע

.

הדלקה

תינפיב

תדלקמה

תינפיה

תכמות

תונוכתב

תואבה

:

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

.(

ידכ

דילקהל

תוא

ףלאהמ

-

תיב

יניטלה

תועצמאב

תסירפ

תדלקמ

QWERTY

,

ןתינ

ץוחלל

לע

שיקהלו

לע

תוא

יהשלכ

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

תגצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

לע

.

הדלקה

תינאירוקב

תדלקמה

תינאירוקה

תכמות

תונוכתב

תואבה

:

ףלאה

-

תיב

לש

הפשה

תינאירוקה

ללוכ

םיוות

םיבר

רתוי

רפסממ

םישקמה

תדלקמב

.

ךכיפל

,

שי

רתוי

ותמ

דחא

לש

הפשה

לע

קלח

םישקמהמ

.

ןכתיי

היהיש

ךילע

שמתשהל

ךירדמב

יופימ

תדלקמה

ידכ

ררבל

דציכ

תשגל

ותל

ינשה

ישילשהו

לכב

שקמ

.

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

.(

םיוות

םייפולח

םימייק

רובע

Q

,

W

,

E

ו

-

R

.

תורדגה

ךירדמ

שמתשמל

162

background image

ןתינ

דילקהל

םיוות

םייפולח

יתשב

םיכרד

.

ךתורשפאב

שיקהל

לע

שיקהלו

לע

תוא

.

הטיש

תרחא

איה

שיקהל

השקה

תכשוממ

לע

ותה

ישארה

.

רחאל

ןכמ

ןתינ

רוחבל

תא

ותה

יפולחה

ךותמ

תויורשפאה

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

תגצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

לע

.

הדלקה

תופשב

תוססובמה

לע

ףלאה

-

תיב

יניטלה

תופשה

תוססובמה

לע

ףלאה

-

תיב

יניטלה

רשא

תושמתשמ

הסרגב

יהשלכ

לש

תסירפ

תדלקמה

QWERTY

,

QWERTZ

וא

AZERTY

תוכמות

תונוכתב

תואבה

:

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

.(

ידכ

דילקהל

תוא

תישיר

,

ןתינ

שיקהל

לע

שיקהלו

לע

תוא

יהשלכ

.

ידכ

דילקהל

תא

ותה

הסרגב

תללוכה

םינמיס

םייטירקאיד

,

שקה

השקה

תכשוממ

לע

ותה

ישארה

.

רחאל

ןכמ

לכות

רוחבל

ותב

לעב

םינמיסה

םייטירקאידה

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

ידכ

גיצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

לע

%&

.

הדלקה

תידנליאתב

תדלקמה

תידנליאתה

תכמות

תונוכתב

תואבה

:

ףלאה

-

תיב

לש

הפשה

תידנליאתה

ללוכ

םיוות

םיבר

רתוי

רפסממ

םישקמה

תדלקמב

.

ךכיפל

,

שי

רתוי

ותמ

דחא

לש

הפשה

לע

לכ

שקמ

.

ןתינ

שמתשהל

ךירדמב

יופימ

תדלקמה

גצומה

םע

תמישמ

הדלקהה

ידכ

ררבל

דציכ

תשגל

ותל

ינשה

ישילשהו

לכב

שקמ

.

יוזיח

םילימ

תצפקהו

תועצה

םילימל

יפלכ

הלעמ

לא

ךסמה

)

םא

הנוכתה

תלעפומ

ךלצא

.(

ידכ

דילקהל

ות

יפולח

,

ןתינ

שיקהל

לע

שיקהלו

לע

תוא

יהשלכ

.

ידכ

דילקהל

תא

ותה

הסרגב

תללוכה

םינמיס

םייטירקאיד

,

שקה

השקה

תכשוממ

לע

ותה

ישארה

.

רחאל

ןכמ

לכות

רוחבל

ותב

לעב

םינמיסה

םייטירקאידה

.

ידכ

דילקהל

למס

,

שקה

לע

.

תגצהל

םילמס

םיפסונ

,

שקה

לע

.

הדלקה