Porsche Design P 9982 from BlackBerry - מצבי סצנה

background image

םיריהבה

םירוזאל

םיהכה

הנצסב

.

,

,

סחי

הבוג

-

בחור

הנש

תא

בחורה

הבוגהו

לש

תונומתה

ךלש

יסחיל

הבוג

-

בחור

לש

1:1

,

4:3

,

וא

16:9

.

,

,

קזבמ

לכות

רידגהל

קזבמהש

לעפוי

תיטמוטוא

רשאכ

התא

םלצמ

הנומת

רוזאב

םע

הרואת

השלח

.

לכות

םג

תונשל

תא

תורדגה

המלצמה

שומישל

קזבמב

דימת

,

וא

ףא

םעפ

.

יבצמ

הנצס

יבצמ

הנצסה

ודעונ

רפשל

תא

תוכיא

הנומתה

וא

ואדיווה

תועצמאב

תורדגה

,

ןוגכ

תוידוגינ

,

תוריהב

ילוכו

.

למס

רואית

יטמוטוא

בצמ

הז

אוה

בצמה

ץופנה

רתויב

אוהו

ןימז

רובע

המלצמה

,

תמלצמ

ואדיווה

בצמו

Time

Shift

.

שמתשה

בצמב

יטמוטואה

ידכ

םלצל

ןווגמ

בחר

לש

םיבצמ

םיימוימוי

.

הלועפ

הידמ

ךירדמ

שמתשמל

92

background image

למס

רואית

בצמ

הז

ןימז

שומישל

המלצמב

בצמבו

Time Shift

.

בצמ

הלועפה

לוכי

עייסל

ךל

םלצל

תונומת

לש

םימצע

םיענה

תוריהמב

.

הסנ

שמתשהל

בצמב

הז

התאשכ

דכול

תונומת

לש

םיבצמ

םייביטרופס

וא

לש

םידלי

העונתב

.

עקר

ןבל

בצמ

הז

ןימז

שומישל

המלצמב

בצמבו

Time Shift

.

בצמ

עקרה

ןבלה

לוכי

עייסל

םוליצב

תונומת

לש

עקר

ןבל

תועצמאב

רופיש

תוידוגינה

ןיב

עקרה

ןבלה

בותיכל

לע

חולה

.

הליל

בצמ

הז

ןימז

שומישל

המלצמב

,

תמלצמב

ואדיווה

בצמבו

Time Shift

.

בצמ

הלילה

ישומיש

םוליצב

תונומת

ינוטרסו

ואדיו

םירוזאב

ילעב

הרואת

הכומנ

.

ףוח

םי

וא

גלש

בצמ

הז

ןימז

שומישל

המלצמב

,

תמלצמב

ואדיווה

בצמבו

Time Shift

.

בצמ

ףוח

םי

וא

גלש

עייסמ

ךל

תוצפל

לע

תומר

הרואתה

תוהובגה

לש

לוח

וא

גלש

הנומתב

וא

ןוטרסב

ואדיו

.

תתבשה

הנוכתה

'

תועצה

תויטמוטוא

'

הנוכתה

'

תועצה

תויטמוטוא

'

רישכמב

BlackBerry

ךלש

תחתנמ

תא

םיאנתה

םימייקה

ןמזב

םוליצ

הנומת

העיצמו

תא

הנצסה

וא

בצמה

םימיאתמה

רתויב

םיאנתל

הלא

.

הנוכתה

'

תועצה

תויטמוטוא

'

הדעונ

עייסל

ךל

רוחבל

תא

הנצסה

וא

בצמה

םימיאתמה

רתויב

תגשהל

תונומת

תואלפנ

.

תרירבכ

לדחמ

,

הנוכתה

'

תועצה

תויטמוטוא

'

תלעפומ

,

םלוא

ידכ

קיספהל

לבקל

תועצה

,

ךתורשפאב

תיבשהל

תא

הנוכתה

.

1

.

םושייב

'

המלצמ

,'

שקה

לע

<

תורדגה

.

2

.

הבכ

תא

גתמה

תועצה