Porsche Design P 9982 from BlackBerry - ניווט ב-BlackBerry Hub

background image

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

ךירדמ

שמתשמל

74

background image

הצצה

תועדוהב

תוארתהבו

ךלש

תעב

רוביח

העדוה

וא

הייפצ

העדוהב

העדוהב

,

קלחה

עבצאב

תויטיאב

הצקהמ

ילאמשה

לש

העדוהה

ןוויכל

ןימי

.

ךשמה

קילחהל

ידכ

איבהל

תא

תמישר

תועדוהה

תוארתההו

הדשל

הייפצה

.

גוליד

העדוהל

האבה

וא

תמדוקה

1

.

העדוהב

,

קלחה

תא

עבצאה

הצקהמ

ילאמשה

לש

העדוהה

הנימי

ידכ

ץיצהל

תמישרב

תועדוהה

ךלש

.

2

.

ראשה

תא

העדוהה

החותפ

ךותו

ידכ

ךכ

קלחה

תא

עבצאה

הלעמל

וא

הטמל

ידכ

ןמסל

תא

העדוהה

האבה

וא

תמדוקה

המישרב

.

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

ךירדמ

שמתשמל

75

background image

3

.

ידכ

חותפל

תא

העדוהה

תנמוסמה

,

ררחש

תא

עבצאה

.

ןויע

םיעוריאב

םיבורקה

ךותמ

BlackBerry Hub

ךתורשפאב

דימת

ןייעל

רדסב

םויה

ךלש

םושייב

BlackBerry Calendar

,

לבא

םא

התא

רבכ

ב

-

BlackBerry Hub

,

לכות

טושפ

ראשיהל

ךמוקמב

.

קלחב

ןוילעה

לש

תמישר

תועדוהה

תוארתההו

ךלש

,

םוקמב

ובש

ןיוצמ

ךיראת

םויה

,

קלחה

תא

עבצאה

טאל

הטמ

.

םיעוריאה

םיאבה

םיליחתמ

עיפוהל

.

לככ

התאש

ררוג

רתוי

,

ךכ

הארת

רתוי

.

תריצי

השיגפ

ךותמ

אוד

"

ל

רשאכ

התא

רצוי

השיגפ

וא

עוריא

ךותמ

אוד

"

ל

,

רישכמ

BlackBerry

ךלש

לתוש

הנמזהב

השיגפל

תא

תרוש

אשונה

אודהמ

"

ל

ינעמנו

אודה

"

ל

םיכפוה

תויהל

םינמזומה

השיגפל

וא

עוריאל

.

1

.

ראודב

ינורטקלא

,

שקה

לע

<

.

2

.

ןזה

עדימ

ףסונ

יבגל

השיגפה

.

3

.

שקה

לע

רומש

.

תפסוה

שיא

רשק

ךותמ

BlackBerry Hub

1

.

ב

-

BlackBerry Hub

,

עג

העיגנ

תכשוממ

העדוהב

.

2

.

שקה

לע

.

ידכ

ףיסוהל

שיא

רשק

תמושרל

שיא

רשק

תמייק

)

המגודל

,

ידכ

ףיסוהל

תבותכ

אוד

"

ל

השדח

לש

שיא

רשק

,(

שקה

לע

שיא

רשקה

המישרב

.

ידכ

ףיסוהל

תא

שיא

רשקה

שיאכ

רשק

שדח

,

שקה

לע

.

3

.

שקה

לע

רומש

.

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

ךירדמ

שמתשמל

76

background image

ןונער

תמישר

תועדוהה

ךלש

םא

תפסוה

תא

ןובשח

אודה

"

ל

וניאש

ךמות

יתורישב

תפיחד

תועדוה

,

לכות

ןנערל

תא

BlackBerry Hub

ידכ

קודבל

םויק

תועדוה

תושדח

.

ב

-

BlackBerry Hub

,

שקה

לע

<

.

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

BlackBerry Hub

ןתינ

םיאתהל

תישיא

ןווגמ

תורדגה

ב

-