Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Prikažite svoje slike na karti

background image

Prikažite svoje slike na karti

Na zaslonu Karte u aplikaciji Slike možete prikazati lokacije slika koje snimate. Ova značajka olakšava
prikazivanje svih slika koje ste snimili na određenoj lokaciji bez potrebe sortiranja slika iz mapa.

Napomena: Kad prikazujete slike na karti, ova ikona

predstavlja sve slike snimljene na lokaciji. Ako je

karta umanjena, ikona predstavlja široko područje. Primjerice, ako je karta umanjena na prikaz cijelog
svijeta, jedna ikona predstavlja sve slike snimljene u Kanadi.

1. U aplikaciji Slike dodirnite > .

Multimedija

Korisnički priručnik

106

background image

2. Pronađite lokaciju na karti s koje želite vidjeti slike. Na karti učinite jedno od sljedećeg:

• Kako biste prikazali kartu, povucite prstom na zaslonu u bilo kojem smjeru.
• Kako biste povećali kartu, dvaput dodirnite područje na karti koje želite povećati.
• Kako biste umanjili kartu, dvaput dodirnite kartu.

3. Kako biste prikazali slike, učinite jedno od sljedećeg:

• Kako biste prikazali sve slike snimljene na određenoj lokaciji, dodirnite na karti .
• Kako biste prikazali sve slike snimljene na vidljivom području karte na zaslonu, dodirnite .
• Kako biste tražili lokaciju na koju želite pomaći prikaz karte, dodirnite > . U polje za

pretraživanje upišite adresu ili opisnu riječ kao što je »kava« ili »bolnica«. Dodirnite rezultat
pretraživanja.