Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Jogi közlemények

background image

Jogi közlemények

©

2015 BlackBerry. Minden jog fenntartva. BlackBerry

®

és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek, nevek és

emblémák a BlackBerry Limited cég tulajdonát képezik, és bejegyzett védjegyek, illetve védjegyként
használatosak az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a világ más országaiban.

Adobe és Flash az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Android, Gmail, és YouTube a Google Inc.
védjegye. Apple, iCal, iPhone és Mac az Apple Inc. védjegyei. Bluetooth a Bluetooth SIG védjegye. Box
a Box, Inc védjegye. DLNA Certified a Digital Living Network Alliance védjegye. Evernote az Evernote
Corporation védjegye. Facebook a Facebook, Inc védjegye. GSM a GSM MOU Association védjegye.
HDMI a HDMI Licensing, LLC. védjegye. IBM Notes és IBM Notes Traveler az International Business
Machines Corporation védjegye. joyn is a trademark of GSMA. LinkedIn a LinkedIn Corporation
védjegye. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, és Windows a Microsoft Corporation
védjegye. Porsche Design Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft védjegye. QR Code a DENSO
WAVE INCORPORATED védjegye Japánban és más országokban. A Sina Weibo a Beijing Sina Internet
Information Service Co. Ltd. védjegye. Sorenson Spark a Sorenson Media, Inc. védjegye Twitter a
Twitter, Inc. védjegye. Miracast, Wi-Fi, és Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegye. Cisco WebEx
és WebEx a Cisco Systems, Inc. és/vagy társult vállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és egyes
más országokban. Minden egyéb védjegy a vonatkozó jogtulajdonos tulajdonát képezi.

A jelen dokumentációt, beleértve minden olyan dokumentációt, amelyre jelen dokumentáció hivatkozik,
vagy a BlackBerry webhelyén megjelenik, illetve elérhető, „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” adjuk közre, a
BlackBerry Limited és csatolt vállalkozásai („BlackBerry”) jóváhagyása, támogatása, szavatolása, illetve
bármilyen garanciája nélkül, a BlackBerry nem vállal felelősséget a jelen dokumentációban előforduló
esetleges sajtóhibákért, műszaki vagy egyéb pontatlanságokért, hibákért vagy hiányosságokért sem. A
BlackBerry tulajdonát képező, valamint bizalmas információk és/vagy üzleti titkok védelme érdekében ez
a dokumentum a BlackBerry-technológia bizonyos vonatkozásait csak általánosságban mutatja be. A
BlackBerry fenntartja a dokumentumban foglalt adatok rendszeres módosításának jogát, de nem ígéri,
hogy lesznek ilyen módosítások, frissítések, javítások vagy kiegészítések bármilyen időszakonkénti vagy
egyéb módon.

A dokumentáció külső cégek szerzői joggal védett és/vagy külső fél webhelyén lévő adatforrásokra,
hardverre vagy szoftverre, termékre vagy szolgáltatásra (gyűjtőnéven „Külső fél termékei és
szolgáltatásai”) utaló hivatkozásokat is tartalmazhat. A BlackBerry nem rendelkezik befolyással a Külső
fél termékeire és szolgáltatásaira, és így nem is felelős ezekért, korlátozás nélkül beleértve a tartalmat, a
pontosságot, a szerzői jogok betartását, a teljesítményt, a kompatibilitást, a megbízhatóságot, a
jogszerűséget, a tisztességességet, a hivatkozásokat és a Külső fél termékeinek és szolgáltatásainak
bármely egyéb vonatkozását. A Külső fél termékeinek és szolgáltatásainak e dokumentumban való
említése nem jelenti azt, hogy a BlackBerry bármely külső céget bármilyen módon támogatna.

AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN NEM
AKADÁLYOZZÁK, EZENNEL ELZÁRKÓZUNK MINDEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁSTÓL VALAMENNYI
FELTÉTEL, TÁMOGATÁS, JÓTÁLLÁS, KÉPVISELET, ILLETVE BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY

Jogi közlemények

Felhasználói útmutató

303

background image

JÁRULÉKOS GARANCIAVÁLLALÁS VONATKOZÁSÁBAN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A
TARTÓSSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ELADHATÓ
MINŐSÉGRE, A SZABÁLYOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY JOGCÍMRE
VONATKOZÓ ESETLEGES FELTÉTELEKET, TÁMOGATÁSOKAT, SZAVATOSSÁGOKAT,
JÓTÁLLÁSOKAT VAGY GARANCIÁKAT IS, LEGYEN AZ JOGSZABÁLYBÓL, SZOKÁSJOGBÓL,
MEGÁLLAPODÁSBÓL, ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, A FORGALMAZÁS MÓDJÁBÓL EREDŐ, A
DOKUMENTÁCIÓHOZ VAGY HASZNÁLATÁHOZ KÖTŐDŐ, VAGY AZ ITT HIVATKOZOTT BÁRMELY
SZOFTVER, HARDVER, SZOLGÁLTATÁS VAGY A KÜLSŐ FÉL BÁRMILYEN TERMÉKE VAGY
SZOLGÁLTATÁSA TELJESÍTÉSÉNEK VAGY NEM TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE. AZ ADOTT
ORSZÁG JOGSZABÁLYAI SZERINT ÖNT EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. EGYES ORSZÁGOKBAN
TILTJÁK A VÉLELMEZETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. A
JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZHANGBAN, HA A DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT
GARANCIA ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA A FENTIEK SZERINT NEM LEHETSÉGES, DE
KORLÁTOZHATÓ, EZENNEL AZT A DOKUMENTÁCIÓ, ILLETVE A PANASZ TÁRGYÁT KÉPEZŐ CIKK
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ KILENCVEN (90) NAPRA KORLÁTOZZUK.

AMILYEN MÉRTÉKBEN AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYA EZT MEGENGEDI, A BLACKBERRY
SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A DOKUMENTÁCIÓ, ILLETVE ANNAK
HASZNÁLATA, AZ ITT HIVATKOZOTT HARDVER, SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS VAGY A KÜLSŐ FÉL
BÁRMELY TERMÉKE ÉS SZOLGÁLTATÁSA OKOZTA KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A
KÖVETKEZŐ KÁROKAT: KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, JOGSÉRTÉS MIATTI, BALESETI,
KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐJOGI VAGY SÚLYOS KÁROKOZÁS, ILLETVE AZ ÜZLETI ÉLETBEN
KELETKEZETT NYERESÉGVESZTÉS, BEVÉTELKIESÉS VAGY A VÁRT MEGTAKARÍTÁS NEM
TELJESÜLÉSE, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSA, ÜZLETI INFORMÁCIÓK, LEHETŐSÉGE VAGY
ADATOK ELVESZTÉSE VAGY MEGSÉRÜLÉSE, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS VAGY -FOGADÁS
SIKERTELENSÉGE, ILLETVE A BLACKBERRY TERMÉKEKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL
KAPCSOLVA MŰKÖDŐ ALKALMAZÁSOK PROBLÉMÁI, A LEÁLLÁS KÖLTSÉGEI, A BLACKBERRY
TERMÉKEINEK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK, ILLETVE A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY
AZOK EGY RÉSZÉNEK HASZNÁLHATATLANSÁGA, A HELYETTESÍTŐ ÁRUKRA, FENNTARTÁSUKRA,
KISZOLGÁLÁSUKRA ÉS KARBANTARTÁSUKRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK, TŐKEVESZTÉS ÉS MÁS
HASONLÓ ANYAGI VESZTESÉG, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK ELŐRELÁTHATÓK VOLTAK
VAGY SEM, ÉS MÉG AKKOR IS, HA A BLACKBERRY FIGYELMEZTETÉST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AMILYEN MÉRTÉKBEN AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYAI EZT MEGENGEDIK, A BLACKBERRY
ELZÁRKÓZIK MINDEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉGTŐL, KÖVETKEZMÉNYTŐL VAGY FELELŐSSÉGTŐL,
AMELY A SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, ILLETVE EGYÉBKÉNT ÉRINTI A
FELHASZNÁLÓT, BELEÉRTVE A MULASZTÁST ÉS A SZAVATOSSÁGOT IS.

AZ ITT FELSOROLT KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS ELZÁRKÓZÁSOK A KÖVETKEZŐKRE
VONATKOZNAK: (A) FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY MI A FELHASZNÁLÓ KERESETÉNEK, IGÉNYÉNEK
VAGY PANASZÁNAK AZ ALAPJA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A SZERZŐDÉS
MEGSZEGÉSÉT, MEGSÉRTÉSÉT, ANNAK VAGY A SZAVATOSSÁGNAK BE NEM TARTÁSÁT, ILLETVE
MÁS JOGI INDOKLÁSÁT; A JELEN SZERZŐDÉS VAGY AZ ITT EMLÍTETT JOGORVOSLATOK LÉNYEGI

Jogi közlemények

Felhasználói útmutató

304

background image

CÉLJÁNAK ALAPVETŐ MEGSÉRTÉSÉT, MEGSÉRTÉSEIT VAGY MEGHIÚSULÁSÁT; ÉS (B) A
BLACKBERRY ÉS CSATOLT VÁLLALKOZÁSAI, AZOK JOGUTÓDJAI ÉS UTÓDSZERVEZETEI,
ÜGYNÖKEI, ALVÁLLALKOZÓI (A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE), A BLACKBERRY
FELHATALMAZOTT VISZONTELADÓI (A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE) ÉS EZEK
IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI ÉS SZERZŐDÉSES PARTNEREI.

A FENT FELSOROLT KORLÁTOZÁSOKON ÉS KIZÁRÁSOKON TÚL A BLACKBERRY, ILLETVE A
BLACKBERRY VALAMELY CSATOLT VÁLLALKOZÁSÁNAK IGAZGATÓJA, ALKALMAZOTTJA,
ÜGYNÖKE, FORGALMAZÓJA, ALVÁLLALKOZÓJA VAGY SZERZŐDÉSES PARTNERE SEM TARTOZIK
A DOKUMENTÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZT ÉRINTŐ FELELŐSSÉGGEL.

A felhasználó felelőssége, hogy a Külső fél termékének és szolgáltatásának használatbavétele vagy
megrendelése előtt meggyőződjön arról, hogy hálózati szolgáltatója annak minden funkcióját támogatja.
Előfordulhat, hogy bizonyos hálózati szolgáltatók nem kínálnak internetböngészés funkciót a
BlackBerry

®

Internet Service előfizetéshez. Az elérhetőségről, a barangolási lehetőségekről, a

szolgáltatási tervekről és tulajdonságokról szolgáltatójánál érdeklődhet. Külső fél termékének és
szolgáltatásának BlackBerry-termékekkel és szolgáltatásokkal történő telepítéséhez és használatához
szabadalmakra, védjegyekre vagy más engedélyekre lehet szüksége, hogy a harmadik fél szellemi
tulajdonjogainak megsértése elkerülhető legyen. Annak megállapítása, hogy használja-e a Külső fél
termékét és szolgáltatását, és ehhez szükség van-e a külső fél engedélyére, kizárólag a felhasználó
felelőssége. Ha szükséges, annak beszerzése a felhasználó felelőssége. A Külső fél termékét és
szolgáltatását a szükséges engedélyek megszerzése előtt nem lehet telepíteni vagy használni. A
BlackBerry termékeivel szállított bármelyik Külső fél termékét és szolgáltatását csupán a felhasználó
kényelme érdekében biztosítjuk „ADOTT ÁLLAPOTBAN”; a BlackBerry bármilyen kifejezett vagy
vélelmezett feltétele, támogatása, szavatossága vagy garanciája nélkül; ilyen vonatkozásban a
BlackBerry semmilyen felelősséget sem vállal. A Külső fél termékének és szolgáltatásának felhasználását
külön licencszerződések és a külső féllel kötött egyéb megállapodások szabályozzák, amennyiben és
amilyen mértékben azokat a BlackBerry licence vagy egyéb szerződése kifejezetten nem korlátozza.

A BlackBerry minden termékének vagy szolgáltatásának használati feltételeit külön licencszerződés vagy
a BlackBerry egyéb érvényes szerződése határozza meg. A JELEN DOKUMENTÁCIÓ EGYIK RÉSZÉNEK
SEM CÉLJA A BLACKBERRY ÁLTAL A BLACKBERRY VALAMELY TERMÉKÉNEK VAGY
SZOLGÁLTATÁSÁNAK NEM A JELEN DOKUMENTÁCIÓT ÉRINTŐ MÁS RÉSZÉRE VONATKOZÓ
KIFEJEZETT ÍRÁSOS SZERZŐDÉSEINEK VAGY GARANCIÁINAK HATÁLYTALANÍTÁSA.

Az útmutatóban szereplő információk a következő típusú okostelefonokra vonatkoznak:

RGE111LW

RGF111LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East

Jogi közlemények

Felhasználói útmutató

305

background image

Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Nagy-Britannia

Kiadva Kanadában

Jogi közlemények

Felhasználói útmutató

306