Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Notis undang-undang

background image

Notis undang-undang

©

2015 BlackBerry. Hak cipta terpelihara. BlackBerry

®

dan tanda dagang, nama serta logo yang

berkaitan adalah hak milik BlackBerry Limited dan berdaftar dan/atau digunakan di A.S. dan negara di
seluruh dunia.

Adobe dan Flash adalah tanda dagang Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail dan YouTube
adalah tanda dagang Google Inc. Apple, iCal, iPhone dan Mac adalah tanda dagang Apple Inc.
Bluetooth adalah tanda dagang bagi Bluetooth SIG. Box adalah tanda dagang Box, Inc. DLNA Certified
adalah tanda dagang Digital Living Network Alliance. Evernote adalah tanda dagang Evernote
Corporation. Facebook adalah tanda dagang Facebook, Inc. GSM adalah tanda dagang bagi GSM MOU
Association. HDMI adalah tanda dagang HDMI Licensing, LLC. IBM Notes dan IBM Notes Traveler
adalah tanda dagangan International Business Machines Corporation. joyn is a trademark of GSMA.
LinkedIn adalah tanda dagang LinkedIn Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint
dan Windows merupakan tanda dagang Microsoft Corporation. Porsche Design adalah tanda dagang
daripada Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft. QR Code adalah tanda dagang DENSO WAVE
INCORPORATED di Jepun dan negara lain. Sina Weibo adalah tanda dagang Beijing Sina Internet
Information Service Co. Ltd. Sorenson Spark adalah tanda dagang Sorenson Media, Inc. Twitter adalah
tanda dagang Twitter, Inc. Miracast, Wi-Fi dan Wi-Fi Protected Setup adalah tanda dagang Wi-Fi
Alliance. Cisco WebEx dan WebEx adalah tanda dagangan Cisco Systems, Inc. dan/atau sekutunya di
Amerika Syarikat dan lain-lain negara yang tertentu. Semua tanda dagang yang lain adalah hak milik
pemilik masing-masing.

Dokumentasi ini termasuk semua dokumentasi yang terkandung sebagai rujukan di sini seperti
dokumentasi yang disediakan atau tersedia di laman web BlackBerry yang disediakan dan boleh diakses
"SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA" dan tanpa syarat, pengesahan, jaminan,
perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk oleh BlackBerry Limited dan syarikat-syarikat sekutunya
("BlackBerry") dan BlackBerry tidak bertanggungjawab bagi apa-apa tipografi, teknikal atau lain-lain
ketidaktepatan, kesilapan atau sebarang perkara yang tidak dimasukkan dalam dokumentasi ini. Bagi
melindungi maklumat proprietari dan maklumat sulit BlackBerry dan/atau rahsia perdagangan,
dokumentasi ini boleh menerangkan beberapa aspek teknologi BlackBerry secara umum. BlackBerry
berhak mengubah maklumat yang terkandung dalam dokumentasi ini secara berkala; namun begitu,
BlackBerry tidak membuat komitmen untuk memberikan apa-apa perubahan, kemas kini, penambahan
atau tambahan lain pada dokumentasi ini kepada anda secara mengikut masa atau tidak membuat apa-
apa perubahan sama sekali.

Dokumentasi ini mungkin mengandungi rujukan kepada sumber maklumat pihak ketiga, perkakasan atau
perisian, produk atau perkhidmatan termasuk komponen dan kandungan seperti kandungan yang
dilindungi hak cipta dan/atau tapak web pihak ketiga (secara kolektif "Produk dan Perkhidmatan Pihak
Ketiga"). BlackBerry tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang Produk dan
Perkhidmatan Pihak Ketiga termasuk, tanpa had, kandungan, ketepatan, pematuhan hak cipta,
keserasian, prestasi, kebolehpercayaan, kesahihan, kesopanan, pautan, atau mana-mana aspek Produk

Notis undang-undang

Panduan Pengguna

303

background image

dan Perkhidmatan Pihak Ketiga yang lain. Kemasukan rujukan kepada Produk dan Perkhidmatan Pihak
Ketiga dalam dokumentasi ini tidak menandakan sokongan oleh BlackBerry kepada Produk dan
Perkhidmatan Pihak Ketiga atau pihak ketiga itu dalam apa jua cara.

KECUALI SETAKAT YANG DILARANG SECARA KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG DALAM BIDANG
KUASA DI KAWASAN ANDA, SEMUA SYARAT, PENGENDORSAN, JAMINAN, PERWAKILAN, ATAU
WARANTI DALAM APA JUA BENTUK, NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD, SEBARANG
SYARAT, PENGENDORSAN, JAMINAN, PERWAKILAN, ATAU WARANTI KETAHANAN, KESESUAIAN
UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU PENGGUNAAN, KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI YANG BOLEH
DIPERDAGANGKAN, BUKAN PELANGGARAN, KUALITI MEMUASKAN, ATAU HAK MILIK, ATAU YANG
TIMBUL DARIPADA STATUT ATAU ADAT ATAU SEMASA BERURUSAN, ATAU PENGGUNAAN
PERDAGANGAN, ATAU YANG BERKAITAN DENGAN DOKUMENTASI ATAU PENGGUNAANNYA, ATAU
PRESTASI ATAU BUKAN PRESTASI BAGI SEBARANG PERISIAN, PERKAKASAN, PERKHIDMATAN,
ATAU MANA-MANA PRODUK DAN PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA YANG DIRUJUK DI SINI, ADALAH
DENGAN INI DIKECUALIKAN. ANDA JUGA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK LAIN YANG BERBEZA-BEZA
MENGIKUT NEGERI ATAU WILAYAH. SESETENGAH BIDANG KUASA MUNGKIN TIDAK
MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD WARANTI DAN SYARAT TERSIRAT. SETAKAT YANG
DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEBARANG WARANTI ATAU SYARAT TERSIRAT YANG
BERKAITAN DENGAN DOKUMENTASI INI SETAKAT YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN SEPERTI
DINYATAKAN DI ATAS, TETAPI BOLEH DIHADKAN, ADALAH DENGAN INI TERHAD SEHINGGA
SEMBILAN PULUH (90) HARI DARI TARIKH PERTAMA ANDA MEMPEROLEH DOKUMENTASI INI ATAU
ITEM YANG MENJADI PERKARA TUNTUTAN.

HINGGA KE TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG DALAM BIDANG
KUASA DI KAWASAN ANDA, BLACKBERRY TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA JUA
KEADAAN KE ATAS SEBARANG JENIS KEROSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN DOKUMEN INI
ATAU OLEH PENGUNAANNYA, ATAU PRESTASI ATAU KEGAGALAN PRESTASI TERHADAP
SEBARANG PERISIAN, PERKAKASAN, PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG PRODUK DAN
PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA YANG DIRUJUK DI SINI TERMASUK TANPA HAD, SEBARANG
KEROSAKAN BERIKUT: LANGSUNG, TURUTAN, TELADAN, SAMPINGAN, TIDAK LANGSUNG,
KEROSAKAN KHAS, HUKUMAN ATAU KEROSAKAN TERUK, GANTI RUGI BAGI KEHILANGAN
KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN, KEGAGALAN UNTUK MENYEDARI SEBARANG JANGKAAN
PENJIMATAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN MAKLUMAT PERNIAGAAN, KEHILANGAN
PELUANG PERNIAGAAN, ATAU KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN DATA, KEGAGALAN UNTUK
MENGHANTAR ATAU MENERIMA SEBARANG DATA, MASALAH BERKAITAN DENGAN SEBARANG
APLIKASI YANG DIGUNAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN
BLACKBERRY, KOS MASA ROSAK, KEHILANGAN PENGGUNAAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN
BLACKBERRY ATAU SEBAHAGIAN DARIPADANYA ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN MASA
BERBUAL, KOS BARANGAN GANTIAN, KOS PERLINDUNGAN, KEMUDAHAN ATAU PERKHIDMATAN,
KOS MODAL, ATAU KERUGIAN KEWANGAN YANG SAMA, SAMA ADA KEROSAKAN YANG TELAH
DIRAMALKAN ATAU YANG TIDAK DIJANGKA, DAN WALAUPUN JIKA BLACKBERRY TELAH
DIMAKLUMKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

Notis undang-undang

Panduan Pengguna

304

background image

HINGGA KE TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG DALAM BIDANG
KUASA DI KAWASAN ANDA, BLACKBERRY TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG TANGGUNGJAWAB,
KEWAJIPAN, ATAU LIABILITI DALAM KONTRAK, TORT, ATAU KEPADA ANDA TERMASUK SEBARANG
LIABILITI BAGI KECUAIAN ATAU LIABILITI KETAT.

HAD, PENGECUALIAN DAN PENAFIAN DI SINI DIGUNA PAKAI KE ATAS: (A) TANPA MENGIRA SIFAT
SEBAB TINDAKAN, PERMINTAAN, ATAU TINDAKAN ANDA TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD
KEPADA PELANGGARAN KONTRAK, KECUAIAN, TORT, LIABILITI KETAT ATAU MANA-MANA TEORI
UNDANG-UNDANG LAIN DAN AKAN TERSELAMAT DARIPADA KEMUNGKIRAN ASASI ATAU
BEBERAPA KEMUNGKINAN ASASI ATAU KEGAGALAN MELAKSANANKAN TUJUAN PENTING
PERJANJIAN INI ATAU MANA-MANA REMEDI YANG TERKANDUNG DI DALAM INI; DAN (B) KEPADA
BLACKBERRY DAN SYARIKAT-SYARIKAT SEKUTUNYA, PENGGANTI MEREKA, PELANTIKAN, EJEN,
PEMBEKAL (TERMASUK PEMBEKAL PERKHIDMATAN MASA BERBUAL), PENGEDAR BERDAFTAR
BLACKBERRY (JUGA TERMASUK PEMBEKAL PERKHIDMATAN MASA BERBUAL) DAN PENGARAH,
PEKERJA SERTA KONTRAKTOR BEBAS MASING-MASING.

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA HAD DAN PENGECUALIAN YANG DITETAPKAN DI ATAS, DALAM APA
JUA KEADAAN SEKALI PUN MANA-MANA PENGARAH, PEKERJA, EJEN, PENGEDAR, PEMBEKAL,
KONTRAKTOR BEBAS ATAU MANA-MANA SYARIKAT SEKUTU BLACKBERRY TIDAK MEMPUNYAI
SEBARANG LIABILITI YANG WUJUD DARIPADA ATAU YANG BERKAITAN DENGAN DOKUMENTASI
INI.

Sebelum melanggan, memasang atau menggunakan sebarang Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga,
adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa pembekal perkhidmatan masa berbual
anda telah bersetuju untuk menyokong semua ciri mereka. Sesetengah pembekal perkhidmatan masa
berbual mungkin tidak menawarkan kefungsian pelayaran Internet dengan langganan Perkhidmatan
Internet BlackBerry

®

. Semak dengan pembekal khidmat anda untuk ketersediaan, aturan perayauan,

pelan perkhidmatan dan ciri. Pemasangan atau penggunaan Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga
dengan produk dan perkhidmatan BlackBerry mungkin memerlukan satu atau lebih paten, tanda
dagang, hak cipta atau lesen lain untuk mengelakkan pelanggaran atau pencabulan hak pihak ketiga.
Anda bertanggungjawab sepenuhnya dalam menentukan sama ada untuk menggunakan Produk dan
Perkhidmatan Pihak Ketiga dan sekiranya terdapat lesen pihak ketiga yang diperlukan untuk
menggunakannya. Jika lesen diperlukan, anda bertanggungjawab untuk mendapatkannya. Anda tidak
seharusnya memasang atau menggunakan Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga sehingga semua
lesen yang diperlukan diperoleh. Sebarang Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga yang diberikan
dengan produk dan perkhidmatan BlackBerry disediakan sebagai kemudahan kepada anda dan
disediakan "SEBAGAIMANA ADANYA" tanpa syarat yang nyata atau tersirat, pengendorsan, jaminan,
perwakilan, atau sebarang bentuk waranti oleh BlackBerry dan BlackBerry tidak bertanggungjawab
sama sekali, berhubung dengannya. Penggunaan anda terhadap Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga
akan ditadbir dan tertakluk pada persetujuan anda kepada terma lesen berasingan dan perjanjian lain
yang berkaitan dengan pihak ketiga, kecuali setakat yang diliputi dengan jelas oleh lesen atau perjanjian
lain dengan BlackBerry.

Notis undang-undang

Panduan Pengguna

305

background image

Terma penggunaan bagi mana-mana produk atau perkhidmatan BlackBerry ditetapkan dalam lesen
berasingan atau perjanjian lain dengan BlackBerry yang terpakai baginya. TIADA PERKARA DI DALAM
DOKUMENTASI INI YANG BERTUJUAN UNTUK MENGGANTIKAN SEBARANG PERJANJIAN
BERTULIS ATAU WARANTI YANG DINYATAKAN DENGAN JELAS YANG DIBERIKAN OLEH
BLACKBERRY UNTUK BAHAGIAN MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN BLACKBERRY
SELAIN DARIPADA DOKUMENTASI INI.

Maklumat yang disediakan dalam panduan ini terpakai untuk model telefon pintar berikut:

RGE111LW

RGF111LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Diterbitkan di Kanada

Notis undang-undang

Panduan Pengguna

306