Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wettelijke bepalingen

background image

Wettelijke bepalingen

©

2015 BlackBerry. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry

®

en gerelateerde handelsmerken, namen en

logo's zijn eigendom van BlackBerry Limited en zijn gedeponeerd en/of worden gebruikt als
handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld.

Adobe en Flash zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail, en YouTube zijn
handelsmerken van Google, Inc. Apple, iCal, iPhone en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc.
Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. Box is een handelsmerk van Facebook, Inc. DLNA
Certified is een handelsmerk van de Digital Living Network Alliance. Evernote is een handelsmerk van
Evernote Corporation. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc. GSM is een handelsmerk van
de GSM MOU Association. HDMI is een handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. IBM Notes en IBM
Notes Traveler zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. joyn is a trademark
of GSMA. LinkedIn is een handelsmerk van LinkedIn Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook,
PowerPoint, en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Porsche Design is een
handelsmerk van Dr. Ing. H. C. F. Porsche Aktiengesellschaft. QR Code is een handelsmerk van DENSO
WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen. Sina Weibo is een handelsmerk van Beijing Sina
Internet Information Service Co. Ltd. Sorenson Spark is een handelsmerk van Sorenson Media, Inc.
Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc. Miracast, Wi-Fi en Wi-Fi Protected Setup zijn
handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Cisco WebEx en WebEx zijn handelsmerken van Cisco Systems,
Inc. en/of dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals
documentatie die wordt aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via de BlackBerry-website, wordt
u in de huidige staat ("AS IS") en zoals beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige
voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie door BlackBerry Limited en daaraan gelieerde
ondernemingen ("BlackBerry") en BlackBerry accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige
typfouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze
documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van
BlackBerry te beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de BlackBerry-technologie in
algemene termen. BlackBerry behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit
document te wijzigen; BlackBerry is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke
wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie.

Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of
diensten van derden bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd
door het auteursrecht en/of websites van derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden").
BlackBerry heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor enige Producten en diensten van derden,
inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de
compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander
aspect van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze

Wettelijke bepalingen

Gebruikershandleiding

303

background image

documentatie naar Producten en diensten van derden impliceert op geen enkele wijze dat BlackBerry de
Producten en diensten van derden of derden aanbeveelt.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED,
WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES,
HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE
VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN
VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK,
VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE
KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF
ONGESCHREVEN RECHT OF TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE
DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN
VAN DE SOFTWARE, HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT
DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, HIERBIJ UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE
PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS
UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN.
IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF
VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET
KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR KUNNEN WORDEN
BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM
WAAROP U DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT
VERKREGEN.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED,
ZAL BLACKBERRY IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING
HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK ERVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET
FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN
VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
VOLGENDE SOORTEN SCHADE: DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN
MET EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE,
SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE
SCHADE, WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE
VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN
BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING OF HET VERLIES
VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN
MET ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF
DIENSTEN VAN BLACKBERRY, KOSTEN DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN
PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN BLACKBERRY OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ALLE
ANDERE DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE DEKKING,
VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES ,ONGEACHT
OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS ALS BLACKBERRY IS GEWEZEN
OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Wettelijke bepalingen

Gebruikershandleiding

304

background image

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED,
ZAL BLACKBERRY GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID
HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD
OF ANDERSZINS IS, MET INBEGRIP VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN
NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID.

DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT
DOCUMENT WORDEN GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU
GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE OORZAAK, VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE
DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN BLIJVEN
VAN KRACHT NA EEN FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET
WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG VERHAALRECHT DAT HIERIN IS
VERMELD; EN (B) OP BLACKBERRY EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS,
RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS (MET INBEGRIP VAN
SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE BLACKBERRY-DISTRIBUTEURS (OOK MET INBEGRIP VAN
SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE
OPDRACHTNEMERS.

NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN
GEVAL EEN DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER,
ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER VAN BLACKBERRY OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN
BLACKBERRY AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING
HEEFT OP DE DOCUMENTATIE.

Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw
verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies
te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders is internetten met een abonnement op BlackBerry

®

Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming,
serviceplannen en functies. Voor installatie of gebruik van Producten en diensten van derden met
producten en diensten van BlackBerry kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten of
andere licenties vereist zijn om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U
bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of u gebruik maakt van Producten en diensten van derden en
of hiervoor licenties van derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent u zelf verantwoordelijk voor het
verkrijgen van de desbetreffende licenties. U dient Producten en diensten van derden niet te installeren
of te gebruiken voordat u alle benodigde licenties hebt verkregen. Producten en diensten van derden die
zijn geleverd bij producten en diensten van BlackBerry, worden voor uw gemak geleverd en worden in
de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden,
goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door BlackBerry en BlackBerry accepteert geen
enkele aansprakelijkheid hiervoor. Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden
bepaald door en zal onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van afzonderlijke
licenties en andere overeenkomsten van derden die hierop van toepassing zijn, behalve voor zover
uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met BlackBerry vermeld.

Wettelijke bepalingen

Gebruikershandleiding

305

background image

De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke
licentie of andere overeenkomst met BlackBerry die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE
DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE
OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT
DOOR BLACKBERRY VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN BLACKBERRY.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de volgende smartphonemodellen:

RGE111LW

RGF111LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada

Wettelijke bepalingen

Gebruikershandleiding

306