Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tworzenie zdarzenia w aplikacji Kalendarz

background image

Tworzenie zdarzenia w aplikacji Kalendarz

1. W aplikacji Kalendarz dotknij ikony .
2. Wpisz informacje dotyczące zdarzenia.
3. Dotknij opcji Zapisz.

Wskazówka: Zdarzenie można utworzyć w każdym widoku harmonogramu (na przykład w widoku
dziennym lub tygodniowym), dotykając dowolnego miejsca w harmonogramie. Dotknij wyświetlonego
pola Nowe zdarzenie, aby zmienić zdarzenie.

Wysłanie zaproszenia do zdarzenia

Jeśli na koncie dostępna jest funkcja dodawania uczestników do zdarzeń, można ich dodać w momencie
tworzenia zdarzenia lub później. Jeśli dodano konto służbowe Microsoft Exchange, można połączyć się
ze zdalnym serwerem i dodać osoby spoza listy kontaktów.

Podczas tworzenia lub zmiany zdarzenia dotknij pola

Uczestnicy.

• Jeżeli osoba, którą chcesz dodać znajduje się na liście kontaktów, zacznij wpisywać nazwę. Dotknij

nazwy na liście.

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

227

background image

• Jeśli osoba, którą chcesz dodać, należy do organizacji użytkownika, a konto służbowe zostało dodane

do urządzenia, wpisz nazwę. Dotknij opcji

Wyszukiwanie.

Wskazówka: W niektórych kontach można wyświetlać informacje o dostępności uczestników.
Po dodaniu uczestników do zdarzenia dotknij godziny zdarzenia. Jeżeli u użytkowników występuje
konflikt harmonogramu, ich nazwiska zostaną wyświetlone na czerwono obok suwaka godziny
znajdującego się u góry ekranu. Aby znaleźć godzinę odpowiednią dla wszystkich, dotknij ikony
i przesuwaj suwak, aż nazwiska uczestników zmienią kolor na zielony.

Dodawanie lokalizacji do zdarzenia

Podczas tworzenia lub zmiany zdarzenia wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby określić lokalizację samodzielnie, wpisz ją w polu

Lokalizacja.

• Aby otworzyć aplikację Mapy i wybrać lokalizację, w polu Lokalizacja dotknij ikony . Wybierz

lokalizację.

Wyświetlanie stref czasowych w wydarzeniu

Jeśli masz spotkanie z osobami w innej strefie czasowej, podczas tworzenia lub zmiany wydarzenia
możesz wyświetlić podgląd godziny, o której spotkanie odbywa się w innej strefie czasowej.

1. Podczas tworzenia lub zmiany zdarzenia dotknij godziny zdarzenia.
2. Dotknij ikony .
3. Dotknij stref czasowych, które są odpowiednie dla tego wydarzenia.
4. Dotknij opcji Gotowe.

Godziny wydarzenia w tych strefach czasowych zostaną wyświetlone nad godziną rozpoczęcia
wydarzenia.

Planowanie zdarzenia cyklicznego

1. Podczas tworzenia lub zmiany zdarzenia dotknij godziny zdarzenia.
2. Na liście rozwijanej Powtórzenia dotknij opcji.
3. Po zakończeniu dotknij ikony .

Zmiana stanu dostępności lub godziny przypomnienia o zdarzeniu

Podczas tworzenia zdarzenia, aby zapisać godzinę, aplikacja Kalendarz BlackBerry korzysta z ustawień
domyślnych stanu dostępności zdarzenia i godziny przypomnienia. Ustawienia te można zmienić.

1. Podczas tworzenia lub zmiany zdarzenia dotknij listy rozwijanej Kalendarz.

• Aby zmienić stan dostępności, na liście rozwijanej

Stan dotknij opcji Zajęty, Poza biurem, Wolny

lub

Wstępnie.

• Aby zmienić godzinę przypomnienia, na liście rozwijanej

Przypomnienie dotknij opcji.

2. Dotknij opcji Zapisz.

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

228

background image

Dodawanie do zdarzenia szczegółów połączenia konferencyjnego

Podczas dodawania do spotkania lub zdarzenia szczegółów połączenia konferencyjnego, uczestnicy
korzystający z urządzenia BlackBerry mogą użyć funkcji Dołącz teraz w celu dołączenia do połączenia
konferencyjnego bez wybierania numeru i funkcji łączenia połączeń.

Wskazówka: Szczegóły połączenia konferencyjnego można zapisać w ustawieniach aplikacji Kalendarz
BlackBerry, aby nie dodawać szczegółów ręcznie do każdego połączenia konferencyjnego.

1. Podczas tworzenia lub zmiany zdarzenia dotknij listy rozwijanej Kalendarz.
2. Na liście rozwijanej Konferencja wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby dodać do zdarzenia szczegóły nowego połączenia konferencyjnego, dotknij opcji

Dodaj

połączenie. Wprowadź nazwę, numery telefonów i kody dostępu. Dotknij opcji Zapisz.

• Jeżeli w ustawieniach aplikacji Kalendarz zapisane są szczegóły połączenia konferencyjnego,

dotknij połączenia konferencyjnego.