Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Konfigurowanie kont służbowych

background image

Konfigurowanie kont służbowych
Dodawanie konta służbowego obsługiwanego przez rozwiązanie EMM od firmy BlackBerry

Jeśli w firmie używane jest rozwiązanie EMM firmy BlackBerry, można dodać konto służbowe do
urządzenia i korzystać z takich funkcji jak BlackBerry Balance. Jeśli w firmie nie przeprowadzono
aktualizacji do wersji BlackBerry Enterprise Service 10, natomiast używany jest serwer BlackBerry
Enterprise Server w wersji 5 lub wcześniejszej, wciąż można dodać konto służbowe i korzystać z
programu Microsoft Exchange ActiveSync. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u
administratora.

Niezbędne jest uzyskanie od administratora następujących informacji:

• Twoja nazwa użytkownika
• Firmowe hasło aktywacyjne
• Nazwa serwera

1. Na ekranie Dodaj konto dotknij ikon > Konto służbowe.

BlackBerry Hub oraz e-mail

Podręcznik użytkownika

62

background image

2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło aktywacyjne oraz adres serwera do konta.
3. Dotknij opcji Gotowe.

Po dodaniu konta służbowego zostaną wyświetlone komunikaty z prośbą o podanie hasła przestrzeni
służbowej do użycia w funkcji BlackBerry Balance oraz wprowadzenia hasła firmowego.
Dodawanie konta e-mail obsługiwanego w programie Microsoft Exchange ActiveSync

Niezbędne jest uzyskanie od administratora lub dostawcy usług poczty elektronicznej następujących
informacji:

• Twoja nazwa użytkownika i hasło do sieci służbowej
• Adres serwera

Po dodaniu konta e

‑mail obsługiwanego w programie Microsoft Exchange ActiveSync wiadomości,

zdarzenia z kalendarza, kontakty, zadania i notatki powiązane z kontem są synchronizowane
z urządzeniem BlackBerry.

1. Na ekranie Dodaj konto dotknij ikony > Microsoft Exchange ActiveSync.
2. Wpisz nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło oraz adres serwera do konta.

• Aby wyłączyć tryb push, wyłącz przełączanie opcji

Push. Aby ustawić częstotliwość sprawdzania

nowych wiadomości, na liście

Interwał synchronizacji dotknij odpowiedniej opcji.

• W celu skorzystania z firmowej sieci VPN włącz przełączanie opcji

Użyj VPN.

• Aby zmienić okres synchronizowania wiadomości w urządzeniu, na liście

Ramy czasowe

synchronizacji dotknij odpowiedniej opcji.

• Aby zmienić okres synchronizowania wydarzeń kalendarza w urządzeniu, na liście rozwijanej

Ramy

czasowe synchronizacji kalendarza dotknij odpowiedniej opcji.

3. Dotknij opcji Dalej.

Wskazówka: Wiadomości e

‑mail oflagowane na koncie Microsoft Exchange ActiveSync zostają również

oflagowane w aplikacji Remember.

Dodawanie konta e-mail obsługiwanego w programie IBM Notes Traveler

Niezbędne jest uzyskanie od administratora lub dostawcy usług poczty elektronicznej następujących
informacji:

• Twoja nazwa użytkownika i hasło do sieci służbowej
• Adres serwera

Po dodaniu konta e-mail obsługiwanego w programie IBM Notes Traveler wiadomości, zdarzenia z
kalendarza, kontakty, zadania i notatki powiązane z kontem są synchronizowane w urządzeniu
BlackBerry.

1. Na ekranie Dodaj konto dotknij ikony > IBM Notes Traveler.
2. Wpisz nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło oraz adres serwera do konta.

BlackBerry Hub oraz e-mail

Podręcznik użytkownika

63

background image

• Aby wyłączyć tryb push, wyłącz przełączanie opcji

Push. Aby ustawić częstotliwość sprawdzania

nowych wiadomości, na liście

Interwał synchronizacji dotknij odpowiedniej opcji.

• W celu skorzystania z firmowej sieci VPN włącz przełączanie opcji

Użyj VPN.

• Aby zmienić okres synchronizowania wiadomości w urządzeniu, na liście

Ramy czasowe

synchronizacji dotknij odpowiedniej opcji.

• Aby zmienić okres synchronizowania wydarzeń kalendarza w urządzeniu, na liście rozwijanej

Ramy

czasowe synchronizacji kalendarza dotknij odpowiedniej opcji.

3. Dotknij opcji Dalej.

Dodawanie konta e-mail IMAP lub POP

Niezbędne jest uzyskanie od administratora lub dostawcy usług poczty elektronicznej następujących
informacji:

• Typ serwera komunikacyjnego (POP lub IMAP)
• Adres serwera wiadomości wychodzących i przychodzących
• Numery portów serwera wiadomości wychodzących i przychodzących
• Ustawienia protokołu SSL na serwerze wiadomości wychodzących i przychodzących

Notatka: Aby zwiększyć szybkość aktywacji kont e-mail IMAP, zalecane jest podanie informacji w polu
Prefiks ścieżki IMAP. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1. Na ekranie Dodaj konto dotknij ikony > IMAP lub POP.
2. Wpisz dane konta.

• Aby ustawić częstotliwość sprawdzania nowych wiadomości w urządzeniu BlackBerry (o ile nie jest

obsługiwana funkcja push), na liście rozwijanej

Interwał synchronizacji dotknij odpowiedniej

opcji.

• Aby zmienić czas, przez jaki wiadomości będą dostępne z urządzenia, na liście rozwijanej

Ramy

czasowe synchronizacji dotknij odpowiedniej opcji.

3. Dotknij opcji Gotowe.

Dodawanie konta CalDAV lub CardDAV

Niezbędne jest uzyskanie następujących informacji:

• Nazwa użytkownika i hasło
• Adres e-mail powiązany z kontem
• Adres serwera do konta

Można dodać konto CalDAV lub CardDAV w celu synchronizowania zdarzeń z kalendarza lub kontaktów.

1. Na ekranie Dodaj konto dotknij ikony > CalDAV lub CardDAV.
2. Wpisz dane konta.
3. Dotknij opcji Gotowe.

BlackBerry Hub oraz e-mail

Podręcznik użytkownika

64