Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Informacje prawne

background image

Informacje prawne

©

2015 BlackBerry. Wszelkie prawa zastrzeżone. BlackBerry

®

oraz pokrewne znaki towarowe, nazwy i

logotypy stanowią własność firmy BlackBerry Limited i są zastrzeżone i/lub wykorzystywane jako znaki
towarowe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na całym świecie.

Adobe i Flash są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail, i YouTube są
znakami towarowymi firmy Google, Inc. Apple, iCal, iPhone i Mac są znakami towarowymi firmy Apple
Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Box jest znakiem towarowym firmy Box,
Inc. DLNA Certified jest znakiem towarowym firmy Digital Living Network Alliance. Evernote jest znakiem
towarowym firmy Evernote Corporation. Facebook jest znakiem towarowym firmy Facebook, Inc. GSM
jest znakiem towarowym GSM MOU Association. HDMI jest znakiem towarowym firmy HDMI Licensing,
LLC. IBM Notes i IBM Notes Traveler są znakami towarowymi firmy International Business Machines
Corporation. joyn is a trademark of GSMA. LinkedIn jest znakiem towarowym firmy LinkedIn
Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint i Windows są znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation. Porsche Design jest znakiem towarowym Dr. Ing. H.C.F. Porsche
Aktiengesellschaft. QR Code jest znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i
innych krajach. Sina Weibo jest znakiem towarowym firmy Beijing Sina Internet Information Service Co.
Ltd. Sorenson Spark jest znakiem towarowym firmy Sorenson Media, Inc. Twitter jest znakiem
towarowym firmy Twitter, Inc. Miracast, Wi-Fi,Wi-Fi Protected Setup i są znakami towarowymi firmy Wi-
Fi Alliance. Cisco WebEx i WebEx są znakami towarowymi firmy Cisco Systems i/lub jej spółek
stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki
towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Niniejsza dokumentacja, obejmująca wszelką dokumentację załączoną jako odnośnik, np. udostępnioną
na stronie internetowej firmy BlackBerry, jest dostępna „TAK, JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”,
bez żadnych warunków, aprobaty, gwarancji ani poręczenia żadnego rodzaju ze strony firmy BlackBerry
Limited i firm z nią stowarzyszonych („BlackBerry”). Firma BlackBerry nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub ominięcia typograficzne, techniczne bądź inne, zawarte w tej
dokumentacji. W celu ochrony praw oraz poufnych informacji i/lub tajemnic handlowych firmy
BlackBerry niektóre aspekty technologii firmy BlackBerry mogą być opisane w niniejszej dokumentacji w
sposób ogólnikowy. Firma BlackBerry zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany informacji zawartych
w niniejszym dokumencie, nie zobowiązując się jednak do regularnego wprowadzania takich zmian,
aktualizacji, optymalizacji lub innych uzupełnień. Zmiany takie mogą także nie być wprowadzane w ogóle.

Niniejsza dokumentacja może zawierać odwołania do źródeł informacji, sprzętu, oprogramowania,
produktów i usług obejmujących składniki i treść innych podmiotów, np. do treści chronionych przez
prawo autorskie, a także do stron internetowych innych podmiotów (zbiorczo określanych mianem
„Produktów i usług innych podmiotów”). Firma BlackBerry nie kontroluje ani nie jest odpowiedzialna za
jakiekolwiek informacje innych podmiotów, obejmujące bez ograniczeń treść, dokładność, przestrzeganie
praw autorskich, wydajność, zgodność, niezawodność, legalność, dobre obyczaje, odnośniki i inne

Informacje prawne

Podręcznik użytkownika

301

background image

aspekty takich informacji. Dołączenie do niniejszej dokumentacji odwołań do produktów i usług innych
podmiotów nie oznacza jakiejkolwiek aprobaty ze strony firmy BlackBerry dla tych produktów i usług.

Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYRAŹNIE ZAKAZANEGO PRZEZ REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE
W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE
JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ
WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO
SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, LUB TYTUŁU, LUB
WYNIKAJĄCE ZE STATUTÓW, ZWYCZAJÓW LUB PRAKTYKI OBSŁUGI, WYKORZYSTYWANIA, LUB
POWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, LUB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM
BĄDŹ NIEDZIAŁANIEM DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUGI LUB WSZELKICH
PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ
DYSPONOWAĆ INNYMI PRAWAMI, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB REGIONU. NIEKTÓRE
JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH
GWARANCJI I WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE
DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI W TAKIM
ZAKRESIE, W KTÓRYM NIE MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ, ALE
MOGĄ ZOSTAĆ OGRANICZONE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU
(90) DNI OD MOMENTU PIERWSZEGO UZYSKANIA DOKUMENTACJI LUB PRZEDMIOTU
STANOWIĄCEGO OBIEKT ROSZCZENIA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W
TWOJEJ JURYSDYKCJI, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA BLACKBERRY NIE BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ LUB JEJ
WYKORZYSTANIEM, DZIAŁANIEM LUB NIEDZIAŁANIEM JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA,
SPRZĘTU, USŁUG LUB PRODUKTÓW I USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY:
BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE,
MORALNE LUB ZBIORCZE; ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKU LUB PRZYCHODÓW, Z
NIEPOWODZENIA W REALIZACJI SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, Z PRZERWY W
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z UTRATY INFORMACJI GOSPODARCZYCH, UTRATY OKAZJI
GOSPODARCZEJ, USZKODZENIA BĄDŹ UTRATY DANYCH, NIEPOWODZENIA W PRZEKAZANIU LUB
ODEBRANIU JAKICHKOLWIEK DANYCH, Z PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z APLIKACJAMI
UŻYWANYMI WRAZ Z PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI FIRMY BLACKBERRY, Z KOSZTAMI
PRZESTOJÓW, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY
BLACKBERRY LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI LUB USŁUG BEZPRZEWODOWYCH, Z KOSZTÓW
DÓBR ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA, URZĄDZEŃ DODATKOWYCH LUB USŁUG, Z
KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT FINANSOWYCH, NIEZALEŻNIE OD
TEGO, CZY SZKODY TAKIE DAWAŁY SIĘ PRZEWIDZIEĆ CZY NIE, NAWET JEŚLI FIRMA BLACKBERRY
ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Informacje prawne

Podręcznik użytkownika

302

background image

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W
TWOJEJ JURYSDYKCJI FIRMA BLACKBERRY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ,
ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKÓW W RAMACH UMOWY, DELIKTU LUB INNYCH,
WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPATRZENIA LUB
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ.

NINIEJSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ
ZASTOSOWANIE: (A) NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA,
WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO, ZŁAMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, DELIKT,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ LUB INNE PRAWNE TEORIE, I PRZETRWAJĄ ZASADNICZE
ZŁAMANIE UMOWY LUB NIEPOWODZENIE PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY LUB
DOWOLNEGO ZAWARTEGO W NIEJ ZADOŚĆUCZYNIENIA; I MAJĄ ZASTOSOWANIE (B) DO FIRMY
BLACKBERRY I ZRZESZONYCH Z NIĄ PRZEDSIĘBIORSTW, ICH NASTĘPCÓW, PRZEDSTAWICIELI,
AGENTÓW, DOSTAWCÓW (W TYM DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH),
AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FIRMY BLACKBERRY (W TYM RÓWNIEŻ DOSTAWCÓW
USŁUG BEZPRZEWODOWYCH) I ICH SZEFOSTWO, PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH
PODWYKONAWCÓW.

W DODATKU DO OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH POWYŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU
NIKT Z SZEFOSTWA, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW,
NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW FIRMY BLACKBERRY LUB FIRM Z NIĄ ZRZESZONYCH NIE
BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ
DOKUMENTACJĄ.

Przed zasubskrybowaniem, instalacją lub użyciem dowolnych usług i produktów innych podmiotów
użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dostawca usług bezprzewodowych wyraził zgodę
na wsparcie dla wszystkich oferowanych przez nie funkcji. Niektórzy dostawcy usług bezprzewodowych
mogą nie oferować możliwości przeglądania Internetu w ramach subskrypcji usługi BlackBerry

®

Internet

Service. W sprawie dostępności, roamingu, planów taryfowych i funkcji skontaktuj się z usługodawcą.
Instalacja i użycie produktów oraz usług innych podmiotów z produktami i usługami firmy BlackBerry
może wymagać posiadania co najmniej jednego patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub
innych licencji, w celu uniknięcia naruszenia lub pogwałcenia praw innych podmiotów. Użytkownik
ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów, i za określenie,
czy w tym celu wymagane są jakiekolwiek licencje innych podmiotów. Jeżeli są wymagane, użytkownik
jest odpowiedzialny za ich zdobycie. Nie należy instalować ani używać produktów i usług innych
podmiotów do momentu uzyskania wszystkich niezbędnych licencji. Wszelkie produkty i usługi stron
trzecich dostarczane z produktami i usługami firmy BlackBerry są dostarczane jako udogodnienie dla
użytkownika i są dostarczane „TAK, JAK SĄ”, bez wyraźnych lub dorozumianych warunków, gwarancji,
zapewnień lub poręczeń jakiegokolwiek rodzaju ze strony firmy BlackBerry. Firma BlackBerry nie
przyjmuje wynikającej stąd żadnej odpowiedzialności. Wykorzystanie produktów i usług innych
podmiotów oparte jest i podlega wyrażeniu zgody przez użytkownika na warunki zawarte w mających
zastosowanie oddzielnych licencjach i innych umowach z innymi podmiotami, z wyjątkiem zakresu
wyraźnie określonego w licencji lub innej umowie z firmą BlackBerry.

Informacje prawne

Podręcznik użytkownika

303

background image

Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy BlackBerry są określone w mającej
zastosowanie oddzielnej licencji bądź umowie z firmą BlackBerry. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI NIE ZASTĘPUJE ŻADNYCH WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ GWARANCJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ BLACKBERRY W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI PRODUKTÓW LUB
USŁUG FIRMY BLACKBERRY INNYCH NIŻ NINIEJSZA DOKUMENTACJA.

Informacje zawarte w niniejszym podręczniku dotyczą następujących modeli smartfonów:

RGE111LW

RGF111LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Wielka Brytania

Wydano w Kanadzie

Informacje prawne

Podręcznik użytkownika

304