Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dostosowywanie szczegółowości tekstu lub interpunkcji za pomocą ustawień urządzenia

background image

Po 3 sekundach urządzenie automatycznie wyłączy tryb Szybkie zadania.
Dostosowywanie szczegółowości tekstu lub interpunkcji za pomocą ustawień urządzenia

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby

aktywować menu

Ustawienia.

3. Dotknij opcji Dostępność, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby aktywować

opcję

Dostępność.

4. Dotknij opcji Czytnik ekranu, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby

aktywować opcję

Czytnik ekranu.

5. Aby ustawić szczegółowość tekstu, wykonaj następujące czynności:

a) Jednym palcem dotknij pola

Szczegółowość, aby ustawić żądany element.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

195

background image

b) Dotknij jednym palcem, aby aktywować pole

Szczegółowość jako żądany element, i otwórz listę

rozwijaną z opcjami.

c) Dotknij jednym palcem, aby ustawić żądany element na jednej z opcji: wysoki poziom

szczegółowości lub niski poziom szczegółowości.

d) Aby wybrać opcję, dwukrotnie dotknij jednym palcem.

6. Aby ustawić szczegółowość interpunkcji, wykonaj następujące czynności:

a) Jednym palcem dotknij pola

Szczegółowość interpunkcji, aby ustawić żądany element.

b) Dotknij jednym palcem, aby aktywować pole

Szczegółowość interpunkcji jako żądany element, i

otwórz listę rozwijaną z opcjami.

c) Na liście rozwijanej dotknij opcji

Brak, jeśli nie chcesz, aby znaki interpunkcyjne były zastępowane

znakami mówionymi.

d) Jeżeli chcesz, aby jeden z poniższych symboli został zastąpiony przez znak mówiony, dotknij opcji

Niektóre: # (numer), $ (dolar), % (procent), & (znak „&”), * (gwiazdka), + (plus), / (prawy
ukośnik), = (znak równości), @ (małpa) i ^ (kareta).

e) Aby dodać poprzednią listę, plus poniższe symbole, dotknij opcji

Większość: „(cudzysłów), ( (lewy

nawias), ) (prawy nawias), - (myślnik), _ (podkreślnik), : (dwukropek), ; (średnik), < (lewy nawias
kątowy), > (prawy nawias kątowy), [ (lewy nawias kwadratowy), ] (prawy nawias kwadratowy), \
(lewy ukośnik), | (kreska pionowa), ` (akcent gravis lub apostrof), ~ (tylda), { (lewy nawias klamrowy)
i } (prawy nawias klamrowy).

f) Dotknij opcji

Wszystkie, jeśli chcesz dodać wszystkie poprzednie listy symboli plus poniższe

symbole: ? (znak zapytania) i ! (wykrzyknik).

g) Po ustawieniu żądanego elementu na jedną z opcji z listy rozwijanej dwukrotnie dotknij pozycji

jednym palcem, aby potwierdzić wybór.

7. Zamknij ustawienia BlackBerry Screen Reader w jeden z następujących sposobów:

• Przesuń palcem w górę z dołu ekranu, aby go zmniejszyć. Jeśli urządzenie jest wyposażone w

trackpad, nie dotykaj go podczas przesuwania palcem w górę w celu odblokowania ekranu.
Przesuwaj palcem w górę z lewej lub prawej części trackpada. Gdy żądany element zostanie
ustawiony na zminimalizowanej aplikacji, dotknij dwukrotnie dwoma palcami, aby zamknąć
aplikację.

• Dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby ustawić żądany element. Następnie dwukrotnie dotknij

ikony w lewym dolnym rogu, aby powrócić do ekranu Dostępność. Jeszcze raz dotknij ikony w
lewym dolnym rogu, aby ustawić żądany element. Następnie ponownie dotknij ikony w lewym
dolnym rogu, aby powrócić do ekranu Ustawienia systemowe. Gdy żądany element zostanie
ustawiony na zminimalizowanej aplikacji, dotknij dwukrotnie dwoma palcami, aby zamknąć
aplikację.