Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rozwiązywanie problemów: sieć Wi-Fi

background image

Rozwiązywanie problemów: sieć Wi-Fi
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi

W pierwszej kolejności należy sprawdzić poniższe elementy:

• Sprawdź, czy połączenie z siecią Wi-Fi jest włączone. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z

jego górnej części. Sprawdź, czy ikona Wi-Fi ma kolor niebieski.

• Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci Wi-Fi. Jeśli nawiązywane jest połączenie z siecią domową,

sprawdź, czy za pomocą innych urządzeń można nawiązać połączenie. Jeśli za pomocą innych
urządzeń nie można nawiązać połączenia, może być konieczne zresetowanie routera. Jeśli

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

150

background image

nawiązywane jest połączenie z siecią służbową Wi-Fi lub z punktem aktywnym, zwróć się do
administratora lub pracownika punktu aktywnego.

• Możliwe, że przekroczono limit czasu połączenia. Spróbuj połączyć się ponownie.
• Jeśli odpowiednia sieć Wi-Fi nie pojawia się na ekranie ustawień Wi-Fi, może być ukryta. Spróbuj

połączyć się z siecią Wi-Fi ręcznie, jeśli znasz jej nazwę.

• Sprawdź, czy tryb Mobilny punkt aktywny jest wyłączony. Jeśli tryb Mobilny punkt aktywny jest

włączony, urządzenie nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal nie udało się usunąć usterki, użyj bardziej
zaawansowanych opcji rozwiązywania problemów:

• Sprawdź, czy czas w urządzeniu BlackBerry jest zsynchronizowany z czasem sieciowym. Różnice w

czasie mogą uniemożliwiać nawiązanie połączenia w urządzeniu (jeśli na przykład połączenie z siecią
wymaga posiadania certyfikatu w urządzeniu, a certyfikat ma datę wygaśnięcia).

• Jeśli sieci Wi-Fi zostały przełączone ręcznie, należy przełączyć urządzenie na inną sieć Wi-Fi.
• Jeśli konto e-mail użytkownika jest kontem służbowym, nawiązanie połączenia z określonymi

bezprzewodowymi punktami dostępowymi może być niemożliwe. W celu uzyskania dalszych
informacji na ten temat skontaktuj się z administratorem.

Nadal brak połączenia? Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy ustawienia sieci Wi-Fi są prawidłowe. Właściwe ustawienia dotyczące sieci domowej

można znaleźć w materiałach informacyjnych dostarczonych wraz z routerem. W wypadku służbowej
sieci Wi-Fi należy zwrócić się do administratora, a w wypadku publicznych punktów aktywnych
skorzystać z wszelkich dostępnych informacji lub porozmawiać z pracownikami, którzy mogą udzielić
szczegółowych porad dotyczących połączenia.

• Jeżeli używane jest ustawienie

Naciśnij przycisk WPS na routerze w konfiguracji protokołu Wi-Fi

Protected Setup, sprawdź, że w routerze Wi-Fi użyto konfiguracji Wi-Fi Protected Setup i jest ona
ustawiona na wysyłanie profilu. Sprawdź, czy w tym samym czasie nie są podejmowane próby
połączenia za pomocą innego urządzenia oraz czy nie więcej niż jeden router Wi-Fi jest ustawiony na
przesyłanie profilu. Więcej informacji można znaleźć w materiałach informacyjnych dostarczonych
wraz z routerem.

• Aby w wypadku korzystania z protokołów PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST lub EAP-TTLS połączyć się

z siecią Wi-Fi, należy się upewnić, że zainstalowano certyfikat główny serwera urzędu certyfikacji, za
pomocą którego utworzony został certyfikat dotyczący serwera uwierzytelniania. Przed nawiązaniem
połączenia z siecią należy zainstalować certyfikat główny w urządzeniu. Więcej informacji można
uzyskać u administratora.

• Aby w wypadku korzystania z protokołu EAP-TLS połączyć się z siecią Wi-Fi, należy się upewnić, że w

urządzeniu zainstalowano certyfikat uwierzytelniania. Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy
zainstalować certyfikat główny w urządzeniu. Więcej informacji można uzyskać u administratora.

• Aby uzyskać dostęp do informacji diagnostycznych w przypadku konieczności uzyskania pomocy

technicznej, dotknij ikony

na ekranie ustawień

Wi-Fi. Aby skopiować informacje logowania i wysłać

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

151

background image

je do przedstawiciela pomocy technicznej, na liście rozwijanej

Informacje diagnostyczne dotknij

opcji

Dzienniki. Dotknij opcji Kopiuj dzienniki.