วิธีใช้ Porsche Design P 9982 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9982 Smartphone

คูมือผูใช

เวอรชัน: 10.3.2

background image

ตีพิมพ: 2015-06-22

SWD-20150622134821571

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน.............................................................................................................................................. 5

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้.................................................................................................................................................. 5
ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ................................................................................................................................. 7
ขอแตกตางเกี่ยวกับ BlackBerry 10 OS คืออะไร? ............................................................................................................ 8
ไอคอนการแจง.......................................................................................................................................................13
ไอคอนเมนู.......................................................................................................................................................... 14
การตั้งคาอุปกรณของคุณ............................................................................................................................................14
การใชวิธีการ ....................................................................................................................................................... 18
การใชงานขั้นสูง......................................................................................................................................................24
การปรับแตงอุปกรณของคุณ......................................................................................................................................... 26
สลับอุปกรณ........................................................................................................................................................26
เกี่ยวกับ BlackBerry ID .....................................................................................................................................35

โทรศัพทและวอยซ.................................................................................................................................................... 39

โทรศัพท............................................................................................................................................................ 39
การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา.......................................................................................................................................... 46
วอยซเมล........................................................................................................................................................... 51

BlackBerry Hub และอีเมล.................................................................................................................................55

BlackBerry Hub และอีเมล.................................................................................................................................. 55

joyn สำหรับอุปกรณ BlackBerry 10 ..................................................................................................................... 78

มีเดีย............................................................................................................................................................... 81

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย................................................................................................................................................ 81
นามสกุล รูปแบบ และ ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน.......................................................................................................81
การแกไขปญหา: มีเดีย................................................................................................................................................82
กลอง.............................................................................................................................................................. 82
รูปภาพ............................................................................................................................................................. 90
เพลง............................................................................................................................................................... 96
วิดีโอ............................................................................................................................................................. 100

BlackBerry Story Maker ...........................................................................................................................104
การแบงปนมีเดีย....................................................................................................................................................107

การตั้งคา......................................................................................................................................................... 109

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง................................................................................................................................ 109
อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ................................................................................................................................... 113
แบตเตอรี่และพลังงาน............................................................................................................................................... 114
การเชื่อมตอ.......................................................................................................................................................120

background image

แปนพิมพ BlackBerry และการพิมพ...........................................................................................................................142
ภาษา............................................................................................................................................................. 147
วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ.....................................................................................................................................149
การแสดงผลบนหนาจอ............................................................................................................................................. 153
ระบบชวยในการเขาถึง...............................................................................................................................................154
มีเดียการดและที่เก็บขอมูล............................................................................................................................................169
การใชอุปกรณของคุณดวย BlackBerry Link ..............................................................................................................173

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ...........................................................................................................................................183

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน.......................................................................................................................................... 183
เกี่ยวกับ BlackBerry Assistant ....................................................................................................................... 185
ปฏิทิน............................................................................................................................................................ 189
ผูติดตอ.......................................................................................................................................................... 197
นาฬิกา........................................................................................................................................................... 202
แอปพลิเคชัน Android......................................................................................................................................... 205
แผนที่และ GPS..................................................................................................................................................207
เบราวเซอร........................................................................................................................................................ 213
สมารทแท็ก ....................................................................................................................................................... 219
ตัวจัดการไฟล .................................................................................................................................................... 222
เครื่องคิดเลข...................................................................................................................................................... 225

ผลผลิตและการดำเนินงาน...........................................................................................................................................227

เกี่ยวกับ BlackBerry Balance และพื้นที่งานของคุณ ......................................................................................................227
ขอควรจำ......................................................................................................................................................... 232

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล..........................................................................................................................239

รหัสผานและการล็อก............................................................................................................................................... 239
จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป...........................................................................................................244

BlackBerry Protect ...................................................................................................................................245
การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ................................................................................................................246
การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย................................................................................................................................... 246
ที่เก็บรหัสผาน .................................................................................................................................................... 248

คำประกาศทางกฎหมาย............................................................................................................................................. 253

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ BlackBerry 10 OS เวอรชัน 10.3.2

BlackBerry 10 OS เวอรชัน 10.3.2 จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ BlackBerry ของคุณมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และชวยใหคุณ
สามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม คุณสามารถเลือกปฏิทิน เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการประชุม

เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวางชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

กลอง

มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันกลองใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีขึ้นในพื้นที่ที่มีแสงนอย

โดยดีฟอลต จะมีการเปดใชคุณสมบัติการตรวจจับหาใบหนา และมีการปรับปรุงในสามารถโฟกัสหนาใหไดดียิ่งขึ้น

ปดใชการตรวจจับหาใบหนา

BlackBerry Assistant

คุณสามารถตั้งคา หยุดพัก ดำเนินการตอ หรือหยุดตัวตั้งเวลา โดยใชแอปพลิเคชัน BlackBerry Assistant

รายการที่คุณสามารถทำโดยใช BlackBerry Assistant