Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การใช้วิธีการ

background image

การใชวิธีการ

สละเวลาเล็กนอยเพื่อตรวจสอบวิธีการใชงานอุปกรณ BlackBerry ของคุณโดยใชวิธีการสำหรับทัชสกรีน

ยายไปรอบๆ หนาจอหลัก

เพื่อทำความคุนเคยกับหนาจอหลัก ใหลองใชวิธีการดังตอไปนี้

1. เพื่อกลับไปยังหนาจอหลักไดทุกเวลา ใหปดขึ้นจากดานลางของหนาจอ

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คูมือผูใช

18

background image

2. เพื่อดูขอความของคุณใน BlackBerry Hub ใหเลื่อนนิ้วของคุณจากซายไปขวา

3. เพื่อดูแอปพลิเคชันที่เปดอยู (หากมี) ใหเลื่อนนิ้วของคุณจากขวาไปซาย เพื่อดูแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณ ใหเลื่อนนิ้วของคุณจากขวาไปซาย

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คูมือผูใช

19

background image

การดูที่ BlackBerry Hub

เพื่อดูขอความของคุณ คุณสามารถเขาดูไดที่ BlackBerry Hub หรือเปดดูจากที่ใดก็ไดบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณ

จากดานลางของหนาจอ ใหเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นและไปทางขวา

เคล็ดลับ: ยังคงวางนิ้วของคุณไวบนหนาจอในขณะที่คุณดู BlackBerry Hub เพื่อกลับไปยังรายการที่คุณกำลังดำเนินการอยู ใหเลื่อนนิ้วของคุณกลับลงมา

แสดงเมนู

คุณสามารถคนหาคุณสมบัติ ตัวเลือก และวิธีใช โดยการสำรวจเมนู

ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• เพื่อดูการดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งคุณสามารถดำเนินการในแอปพลิเคชันได ใหแตะที่ หรือ

• เพื่อดูการดำเนินการสำหรับรายการเฉพาะ เชน เพลงหรือรูปภาพ ใหสัมผัสที่รายการคางไว

เคล็ดลับ: เพื่อดูชื่อของไอคอนซึ่งปรากฏบนดานขวาของหนาจอ ใหสัมผัสที่ไอคอนคางไว เลื่อนนิ้วออกจากไอคอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเลือก

• เพื่อคนหาการตั้งคาและวิธีใชสำหรับแอปพลิเคชัน ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คูมือผูใช

20

background image

• เพื่อคนหาการตั้งคาสำหรับอุปกรณ ใหปดลงจากดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก

หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชัน ใหใชสองนิ้วปดลงจากดานบนของหนาจอเพื่อคนหาการตั้งคาของอุปกรณ


เลื่อนและยายระหวางรายการ

เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนดูรายการ แพนเว็บเพจ หรือเลื่อนดูระหวางรูปภาพ

ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• เพื่อเลื่อน ใหเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คูมือผูใช

21

background image

• เพื่อยายระหวาง BlackBerry Hub และแอปพลิเคชันของคุณ ใหเลื่อนนิ้วของคุณไปทางซายและขวา

การใชสไลเดอร

หากสไลเดอรปรากฏขึ้นบนหนาจอของคุณ คุณจะสามารถใชสไลเดอรนั้นเพื่อเขาไปยังไฟลได เชน เพลงหรือวิดีโอ หรือเลื่อนไปตามหนาตางๆ ได เชน หนาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส

บนสไลเดอรนั้น ใหลากที่ปุมจับสไลเดอร

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คูมือผูใช

22

background image

เลือกรายการ

ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• เพื่อเลือกรายการ เพียงแคแตะที่รายการนั้น หากมีการเปดรายการไว รายการจะเปดขึ้นมา
• เพื่อไฮไลตรายการโดยไมตองเปดรายการนั้น ใหสัมผัสรายการดังกลาวคางไว
• เพื่อไฮไลตหลายรายการ เชน รูปภาพหรือเพลงที่คุณตองการแบงปน ใหสัมผัสรายการเดียวคางไว แตะที่ และแตะที่รายการเพิ่มเติม เพื่อลางรายการ ใหแตะรายการนั้นอีกครั้ง

ซูมเขาหรือซูมออกจากหนาจอ

หากคุณตองการดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติม หรือหากคุณมีปญหาในการอานคำซึ่งมีขนาดเล็กมากเกินไป คุณสามารถขยายหนาจอโดยการซูมเขา หากตองการดูใหทั่วหนาจอ ใหซูมออก

ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• เพื่อซูมเขา ใหเลื่อนนิ้วของคุณแยกออกจากกัน

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คูมือผูใช

23

background image

• เพื่อซูมออก ใหเลื่อนนิ้วของคุณเขาหากัน