Porsche Design P 9982 from BlackBerry - ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi และแอปพลิเคชันสลับอุปกรณ์

background image

ถายโอนขอมูลโดยใชเครือขาย Wi-Fi และแอปพลิเคชันสลับอุปกรณ

คุณสามารถใชแอปพลิเคชันสลับอุปกรณเพื่อถายโอนขอมูลจากอุปกรณที่ใช BlackBerry OS เวอรชัน 5.0 ถึง 7.1 อุปกรณที่ใช BlackBerry 10 OS อุปกรณที่
ใช iOS 6 และใหมกวา หรืออุปกรณที่ใช Android 2.3 และใหมกวา ไปยังอุปกรณ BlackBerry 10 เครื่องใหมของคุณ

เพื่อใชแอปพลิเคชันสลับอุปกรณ อุปกรณทั้งสองเครื่องของคุณจะตองมีการเชื่อมตอเขาในเครือขาย Wi-Fi เดียวกัน โดยหากสามารถใชเครือขาย Wi-Fi สำหรับบานจะเปนการดีที่สุด
เนื่องจากเครือขาย Wi-Fi สำหรับองคกรหรือสาธารณะอาจบล็อกไมใหใชงานแอปพลิเคชันสลับอุปกรณได

1. บนอุปกรณ BlackBerry 10 เครื่องใหมของคุณ ใหดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Device Switch เพื่อคนหาแอปพลิเคชันสลับอุปกรณ บนอุปกรณของคุณ ใหไปที่หนา

ราน BlackBerry World หรือ

www.deviceswitch.com

2. เชื่อมตออุปกรณทั้งสองเครื่องของคุณเขาในเครือขาย Wi-Fi เดียวกัน
3. เพื่อถายโอนขอมูลของคุณ ใหดำเนินการตามคำแนะนำบนหนาจอใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ: จะมีการถายโอนเฉพาะขอมูลที่มีการบันทึกไวในพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนอุปกรณของคุณเทานั้น จะไมมีการถายโอนขอมูลใดๆ ที่มีการสำรองขอมูลไวหรือซิงโครไนซกับบัญชีบนเว็บโดย
ผานระบบไรสายไปยังอุปกรณเครื่องใหมของคุณ เพื่อถายโอนขอมูลที่มีการซิงโครไนซกับบัญชีบนเว็บ ใหเพิ่มบัญชีไวในอุปกรณของคุณ จะไมมีการถายโอนขอมูลใดๆ ที่มีการบันทึกไวในมีเดีย
การดของคุณ เมื่อคุณใชแอปพลิเคชันสลับอุปกรณ แตคุณสามารถใสมีเดียการดของคุณเขาในอุปกรณเครื่องใหมของคุณ