Porsche Design P 9982 from BlackBerry - ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคุณจาก BlackBerry World

background image

ดาวนโหลดแอปพลิเคชันของคุณจาก BlackBerry World

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันและเกมที่คุณซื้อมาไดบอยครั้งเทาที่คุณตองการในอุปกรณ BlackBerry เครื่องเดิม และยังสามารถทำบนอุปกรณอื่นเพิ่มเติมไดสูงสุดอีกสี่เครื่องโดยไม
ตองชำระเงินสำหรับรายการนั้นอีก

1. บนอุปกรณ BlackBerry 10 ของคุณ ใหแตะที่ไอคอน BlackBerry World
2.
หากมีขอความแสดงขึ้นมา ใหปอนชื่อผูใชและรหัสผาน BlackBerry ID ของคุณ
3. แตะที่
4. แตะที่ My World > แอปพลิเคชันและเกมของฉัน
5. แตะที่ พรอมใชงาน

• เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเกมอีกครั้ง ใหแตะที่ ดานขางแอปพลิเคชันหรือเกมที่คุณตองการติดตั้ง
• เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันและเกมหลายรายการอีกครั้ง ที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะที่ > แตะที่แอปพลิเคชันและเกมซึ่งคุณตองการติดตั้งอีกครั้ง แตะที่