Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi

background image

การตั้งคาเครือขาย Wi-Fi

โดยปกติแลว คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนการตั้งคาสำหรับเครือขาย Wi-Fi อยางไรก็ตาม คุณอาจจะตองเปลี่ยนการตั้งคาของคุณ หากคุณพบปญหาในการเชื่อมตอ หรือคุณจำเปนตอง
ทำการเชื่อมตอดวยตนเอง

การตั้งคาที่ใชไดสำหรับแตละเครือขาย Wi-Fi ขึ้นอยูกับประเภทของเครือขายที่คุณเชื่อมตอ เพื่อหาการตั้งคาที่ควรใช หากคุณกำลังเชื่อมตอกับเครือขายในบาน ใหดูขอมูลที่มาพรอมเราท
เตอรไรสายของคุณ หากคุณกำลังเชื่อมตอกับเครือขายWi-Fi ของที่ทำงาน ใหติดตอผูดูแลระบบของคุณ หากคุณกำลังเชื่อมตอกับฮอตสปอต ใหดูขอมูลที่ใหมาเกี่ยวกับฮอตสปอตนั้น
หรือติดตอพนักงานที่ฮอตสปอตซึ่งอาจจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอ

SSID

SSID คือชื่อที่เครือขายใชเพื่อระบุถึงเครือขายเอง โดยปกติแลว ฟลดนี้จะไดรับการกรอกโดยอัตโนมัติ แตหากเครือขาย Wi-Fi ถูกซอนอยู คุณจะตองปอนคา SSID เพื่อ
เชื่อมตอ

SSID ที่ซอนไว

เลือกชองกาเครื่องหมายนี้ หากคุณตองการใหอุปกรณ BlackBerry ของคุณคนหา SSID ซึ่งไมมีการบรอดคาสต จะไมมีการแสดงเครือขาย Wi-Fi ที่ซอนไวเปนเชน
เครือขายที่ใชงานไดบนหนาจอ Wi-Fi

ประเภทการรักษาความปลอดภัย

ตั้งคาประเภทการรักษาความปลอดภัยที่เครือขาย Wi-Fi ใช ขึ้นอยูกับเครือขายที่คุณพยายามเชื่อมตอเขา คุณอาจตองดู ประเภทการรักษาความปลอดภัยยอย และ การรักษา
ความปลอดภัยลิงคภายใน

รหัสผาน

หากเครือขาย Wi-Fi มีการปองกันดวยรหัสผาน ใหปอนรหัสผาน

ใบรับรอง CA

การตั้งคา

คูมือผูใช

128

background image

ตั้งคาใบรับรองหลักซึ่งอุปกรณของคุณใชเพื่อตรวจสอบวา มีการเชื่อมตอเขาไปยังเครือขาย Wi-Fi ที่ถูกตอง โดยขึ้นอยูกับประเภทของเครือขายที่คุณกำลังพยายามเชื่อมตอเขา
คุณอาจสามารถดู ใบรับรองไคลเอนต ไดอีกดวย

โปรไฟล VPN

เพื่อใชโปรไฟล VPN เมื่อเชื่อมตอกับเครือขาย ใหเลือกโปรไฟลที่คุณตองการใช

ประเภทคลื่นความถี่

จะมีการตั้งคาฟลดนี้เปนสองคลื่นความถี่โดยดีฟอลต หากเครือขาย Wi-Fi เปนประเภทสองคลื่นความถี่ อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอโดยใชความถี่ 5.0 GHz นอกเสียจากวา
ความแรงของสัญญาณที่ความถี่ 2.4 GHz จะแรงกวา หากคุณตองการเชื่อมตอเครือขายสองคลื่นความถี่โดยใชเพียงความถี่เดียว ใหเลือกความถี่ที่คุณตองการ

รับ IP อัตโนมัติ

ในกรณีสวนใหญ สวิตชนี้ควรอยูที่ เปด แตหากคุณตองการระบุ IP แอดเดรสสำหรับอุปกรณดวยตนเอง คุณสามารถปดสวิตชนี้ และจะปรากฏตัวเลือกใหปอน IP แอดเดรสขึ้น

การใช IP อัตโนมัติ

เลือกชองกาเครื่องหมายนี้ หากคุณตองการใหอุปกรณของคุณกำหนด IP แอดเดรสดวยตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไมสามารถรับแอดเดรสจากเครือขาย Wi-Fi

เปดใช IPV6

ตั้งคาวาจะใหเครือขายใชโปรโตคอล IPv6 หรือไม

ใชพร็อกซี

เปดสวิตชนี้ หากคุณตองการเชื่อมตอเขาพร็อกซีเซิรฟเวอร เมื่อคุณเลือกการตั้งคานี้ การตั้งคาเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น เพื่อคนหาวาจะใชการตั้งคาใด ใหดูขอมูลที่ใหมาเกี่ยวกับพร็อกซี
เซิรฟเวอร

อนุญาตการสงมอบระหวางจุดเชื่อมตอ

หากเครือขายครอบคลุมจุดเชื่อมตอหลายจุด ใหตั้งคาวาอุปกรณของคุณควรจะยังคงเชื่อมตออยูหรือไม เมื่อคุณยายออกจากจุดเชื่อมตอจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง