Porsche Design P 9982 from BlackBerry - เปลี่ยนการตั้งค่าพื้นที่ของอุปกรณ์ของคุณ

background image

เปลี่ยนการตั้งคาพื้นที่ของอุปกรณของคุณ

1. บนหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ การตั้งคา > ภาษาและการปอนขอมูล
3. ในรายการ พื้นที่ ที่เปดลงมา ใหแตะพื้นที่ซึ่งคุณตองการใช เพื่อตั้งคารูปแบบวันที่ สกุลเงินดีฟอลต และรูปแบบตัวเลข

การตั้งคา

คูมือผูใช

147