Porsche Design P 9982 from BlackBerry - เปิดใช้การตั้งค่าคำบรรยายใต้ภาพ

background image

เปดใชการตั้งคาคำบรรยายใตภาพ

คำบรรยายใตภาพจะแสดงขอความตัวอักษรบนหนาจออุปกรณ BlackBerry ของคุณ เมื่อคุณเลนไฟลวิดีโอที่สนับสนุนคำบรรยายใตภาพ เนื้อหาในคำบรรยายใตภาพจะระบุการตั้งคา
โดยดีฟอลตสำหรับตัวอักษรและพื้นหลังคำบรรยายใตภาพ

1. บนหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ การตั้งคา > ระบบชวยในการเขาถึง
3. เปดสวิตช คำบรรยายใตภาพ
4. เปลี่ยนการตั้งคา ตัวอักษร ใดๆ สำหรับ สีตัวอักษร, ความทึบของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร หรือ แบบตัวอักษร
5. เปลี่ยนการตั้งคา พื้นหลังคำบรรยายใตภาพ ใดๆ สำหรับ สีพื้นหลังคำบรรยายใตภาพ หรือ ความทึบของพื้นหลังคำบรรยายใตภาพ

หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตัวอักษรใดๆ หรือการตั้งคาพื้นหลังคำบรรยายใตภาพ คุณจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในหนาตางแสดงตัวอยาง

การตั้งคา

คูมือผูใช

168