Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การพิมพ์ในภาษาเวียดนาม

background image

การพิมพในภาษาเวียดนาม

แปนพิมพภาษาเวียดนามจะสนับสนุนคุณสมบัติดังตอไปนี้:

• ภาษาเวียดนามจะมีจำนวนตัวอักษรมากกวาปุมที่แสดงบนแปนพิมพ จึงทำใหมีการแสดงตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัวบนบางปุม คุณอาจตองใชคูมือการจับคูแปนพิมพเพื่อกำหนดวิธีการเขาถึง

ตัวอักษรที่สองและสามบนแตละปุม

• การคาดเดาคำและการเลือกใชคำที่แนะนำเขาบนหนาจอ (หากคุณมีการเปดใชคุณสมบัตินี้)
• เพื่อพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญ คุณสามารถกด และกดตัวอักษร
• เพื่อพิมพตัวอักษรที่เปนตัวกำกับเสียง ใหกดตัวอักษรหลักคางไว จากนั้น คุณสามารถเลือกตัวกำกับเสียง
• จะมีตัวกำกับเสียงใหเลือกใชสำหรับ E, O, A และ D
• เพื่อพิมพสัญลักษณ ใหแตะที่

เพื่อดูสัญลักษณเพิ่มเติม ใหแตะที่