Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การแก้ไขปัญหา: แป้นพิมพ์และการพิมพ์

background image

การแกไขปญหา: แปนพิมพและการพิมพ

ฉันไมสามารถแสดงแปนพิมพ

หากอุปกรณ BlackBerry ของคุณเชื่อมตอกับอุปกรณปอนขอมูลอื่น เชน แปนพิมพที่เปดใชงาน Bluetooth คุณอาจไมสามารถแสดง แปนพิมพ BlackBerry ได

เพื่อแสดงแปนพิมพ ยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณปอนขอมูลอื่นแลวลองอีกครั้ง