Porsche Design P 9982 from BlackBerry - จะต้องทำอย่างไรหากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

background image

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

หากคุณมีการตั้งคา BlackBerry Protect ไวบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณ ใหไปที่

http://protect.blackberry.com

และไซนอินดวย

BlackBerry ID ของคุณ จากเว็บไซต BlackBerry Protect คุณสามารถ:

• ล็อกอุปกรณและเปลี่ยนรหัสผานอุปกรณของคุณ
• เพิ่มขอความไปที่หนาจอหลักอุปกรณของคุณ
• ดูตำแหนงอุปกรณของคุณบนแผนที่
• ลบขอมูลทั้งหมดบนอุปกรณของคุณ
• ตั้งคาแฟล็กอุปกรณของคุณวาถูกขโมย

หากไมมีการเชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับเครือขายแบบไรสาย หรือหากมีการปดใชบริการขอมูล คุณจะยังคงสามารถล็อกอุปกรณและลบขอมูลของคุณโดยใชเว็บไซต BlackBerry
Protect ได คราวหนาเมื่ออุปกรณของคุณเชื่อมตอเขาเครือขายแบบไรสาย หรือมีการเปดใชบริการขอมูล ระบบจะล็อกอุปกรณและลางขอมูลทั้งหมด

หากคุณไมมีการตั้งคา BlackBerry Protect ไวบนอุปกรณของคุณ ใหติดตอผูใหบริการหรือผูดูแลระบบของคุณ และรายงานอุปกรณของคุณวาสูญหายหรือถูกขโมย ผูให
บริการหรือผูดูแลระบบของคุณจะสามารถล็อกอุปกรณและลบขอมูลของคุณไดจากระยะไกล

หากคุณสงสัยวาอุปกรณของคุณจะถูกขโมยไป และคุณคนหาอุปกรณของคุณโดยใชเว็บไซต BlackBerry Protect ใหติดตอเจาหนาที่ฝายกฎหมายทองถิ่นของคุณเพื่อกูคืน
อุปกรณของคุณ อยาพยายามทำการกูคืนอุปกรณของคุณดวยตัวเอง

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

คูมือผูใช

244