Porsche Design P 9982 from BlackBerry - เกี่ยวกับสมาร์ทการ์ด

background image

เกี่ยวกับสมารทการด

คุณสามารถใชสมารทการดและรหัสผานสำหรับอุปกรณ BlackBerry หรือพื้นที่งานของคุณ เพื่อปลดล็อคอุปกรณของคุณ คุณยังสามารถใชใบรับรองสมารทการดในการสง
ขอความที่ปองกันของ S/MIME

สมารทการดใชจัดเก็บใบรับรองและไพรเวตคีย คุณสามารถนำเขาใบรับรองจากสมารทการดไปยังอุปกรณของคุณ โดยใชตัวอานสมารทการดภายนอกหรือสมารทการด microSD การ
ทำงานของไพรเวตคีย เชน การเซ็นชื่อ และการถอดรหัสลับจะใชสมารทการด การทำงานของพับลิกคีย เชน การตรวจสอบ และการเขารหัสลับจะใชใบรับรองสาธารณะบนอุปกรณของคุณ

ใชการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปจจัย

การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปจจัยชวยใหคุณสามารถใชสมารทการดและรหัสผานสำหรับอุปกรณ BlackBerry หรือพื้นที่งานของคุณเพื่อปลดล็อคอุปกรณของคุณ

คุณสมบัติการปอนรหัสผานสมารทออกแบบมาเพื่อชวยใหคุณสามารถปอนรหัสผานของคุณในอุปกรณของคุณงายมากยิ่งขึ้น อุปกรณของคุณสามารถจำรูปแบบของรหัสผานที่คุณพิมพใน
ฟลดรหัสผานและแสดงผลแปนพิมพตัวเลขหรือตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมในหนาจอ นอกจากนั้น หากรหัสผานสำหรับอุปกรณหรือพื้นที่งานของคุณและรหัสผานสำหรับสมารทการดของ
คุณเปนรหัสผานชุดเดียวกัน อุปกรณของคุณสามารถปอนรหัสผานสำหรับสมารทการด เมื่อคุณพิมพรหัสผานสำหรับอุปกรณหรือพื้นที่งานของคุณ

คุณอาจตองเปดใช NFC หรือ Bluetooth บนอุปกรณของคุณ ขึ้นอยูกับประเภทของสมารทการดที่คุณใช

1. บนหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ การตั้งคา > ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว > รหัสผานอุปกรณ > การตั้งคาตัวตรวจสอบสิทธิ์
3. เพื่อตั้งคาอุปกรณของคุณใหใชสมารทการดในการปลดล็อคอุปกรณหรือพื้นที่งานของคุณ ในรายการ ตัวตรวจสอบสิทธิ์ผูใชสมารทการด แบบเปดลงมา ใหแตะที่ อุปกรณ หรือ งาน
4. ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• เพื่อตั้งคาอุปกรณของคุณใหสามารถปอนรหัสผานสำหรับสมารทการดและรหัสผานสำหรับอุปกรณหรือพื้นที่งานของคุณไดงายดายยิ่งขึ้น ใหเปดใชสวิตช การปอนรหัสผานสมา

รท

• เพื่อตั้งคาใหล็อคอุปกรณของคุณเมื่อคุณถอดสมารทการดออกจากอุปกรณหรือตัวอานสมารทการดภายนอก ใหเปดใชสวิตช ล็อคเมื่อถอดการด

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

คูมือผูใช

243

background image

อิมปอรตใบรับรองจากสมารทการด

คุณสามารถนำเขาใบรับรองจากสมารทการด microSD ที่เสียบไวในอุปกรณ BlackBerry ของคุณ หรือในตัวอานสมารทการดภายนอกที่เชื่อมตอเขาอุปกรณของคุณโดยใชสาย
เคเบิล USB หรือที่มีการจับคูเขากับอุปกรณของคุณโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

1. บนหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ การตั้งคา > ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว > สมารทการด > นำเขาใบรับรอง
3. ทำตามคำแนะนำบนหนาจอใหเสร็จสมบูรณ

จัดเก็บรหัสผานสมารทการดบนอุปกรณของคุณ

คุณสามารถตั้งคาอุปกรณ BlackBerry ของคุณเพื่อจัดเก็บรหัสผานสมารทการดของคุณเปนการชั่วคราว เพื่อคุณจะไดไมตองปอนตลอดเวลา เพื่อลางแคช ใหล็อคอุปกรณของคุณ

1. บนหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ การตั้งคา > ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว > สมารทการด
3. เปดสวิตช PIN Caching

ปดไฟ LED การแจงเตือนสำหรับสมารทการด

ไฟ LED สีแดงกระพริบ เมื่ออุปกรณ BlackBerry ของคุณเขาถึงขอมูลบนสมารทการด คุณสามารถปดสัญลักษณแสดงนี้

1. บนหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ การตั้งคา > ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว > สมารทการด
3. ปดใชสวิตช ไฟ LED แสดงสถานะกิจกรรม