Porsche Design P 9982 from BlackBerry - คำประกาศทางกฎหมาย

background image

คำประกาศทางกฎหมาย

©2015 BlackBerry สงวนลิขสิทธิ์ BlackBerry® และเครื่องหมายการคา ชื่อ และโลโกที่เกี่ยวของเปนทรัพยสินของ BlackBerry และไดรับการจดทะเบียน และ/
หรือใชในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

Adobe และ Flash เปนเครื่องหมายการคาของ Adobe Systems Incorporated Android Gmail และ YouTube เปนเครื่องหมายการคาของ
Google Inc Apple iCal iPhone และ Mac เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาของ Bluetooth SIG
Box เปนเครื่องหมายการคาของ DivX, Inc. ไดรับการรับรอง DLNA เปนเครื่องหมายการคาของ Digital Living Network Alliance Evernote เปน
เครื่องหมายการคาของ Evernote Corporation Facebook เปนเครื่องหมายการคาของ Facebook, Inc. GSM เปนเครื่องหมายการคาของ GSM
MOU Association HDMI เปนเครื่องหมายการคาของ HDMI Licensing, LLC IBM Notes และ IBM Notes Traveler เปน
เครื่องหมายการคาของ International Business Machines Corporation joyn is a trademark of GSMA. LinkedIn เปน
เครื่องหมายการคาของ LinkedIn Corporation Microsoft ActiveSync Excel Outlook PowerPoint และ Windows เปน
เครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation Porsche Design เปนเครื่องหมายการคาจาก Dr. Ing. H.C.F. Porsche
Aktiengesellschaft QR Code เปนเครื่องหมายการคาของ DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศญี่ปุนและประเทศอื่น Sina
Weibo เปนเครื่องหมายการคาของ Beijing Sina Internet Information Service Co. Ltd. Sorenson Spark เปนเครื่องหมายการคาของ
Sorenson Media, Inc. Twitter เปนเครื่องหมายการคาของ Twitter, Inc. Miracast Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Setup เปน
เครื่องหมายการคาของ Wi-Fi Alliance Cisco WebEx และ WebEx เปนเครื่องหมายการคาของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทสาขาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศเฉพาะอื่นๆ เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของรายนั้นๆ

เอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่อางอิงถึงในที่นี้ เชน เอกสารที่จัดหาใหหรือมีอยูในเว็บไซต BlackBerry จัดหาใหหรืออนุญาตใหเขาใชได "ตามสภาพที่เปน" และ "ตามสภาพที่มี
อยู" โดยไมกำหนดเงื่อนไข ไมรับรอง ไมประกัน ไมเปนตัวแทน หรือไมรับประกันในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้นโดย BlackBerry Limited และบริษัทในเครือ ("BlackBerry") และ
BlackBerry จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดในการพิมพ ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือความไมถูกตอง ขอผิดพลาดหรือการพิมพตกใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อปกปองขอมูลที่
เปนกรรมสิทธิ์และขอมูลที่เปนความลับและ/หรือความลับทางการคาของ BlackBerry เอกสารฉบับนี้อาจอธิบายเทคโนโลยีบางอยางของ BlackBerry ดวยคำทั่วไป
BlackBerry ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีอยูในเอกสารฉบับนี้เปนระยะ อยางไรก็ตาม BlackBerry ไมมีภาระที่จะตองแจงการเปลี่ยนแปลง การอัปเดต การปรับปรุง
หรือการเพิ่มเติมใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ใหคุณทราบในเวลาที่เหมาะสมหรือไมมีภาระที่จะตองแจงใหทราบ

เอกสารฉบับนี้อาจมีขอมูลอางอิงถึงแหลงขอมูล ฮารดแวรหรือซอฟตแวร ผลิตภัณฑหรือบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงอุปกรณและเนื้อหาตางๆ เชน เนื้อหาที่ไดรับการคุมครองจากลิขสิทธิ์
และ/หรือจากเว็บไซตของบุคคลที่สาม (รวมเรียกวา "ผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สาม") BlackBerry ไมสามารถควบคุมและไมรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของบุคคล
ที่สาม รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะเนื้อหา ความถูกตอง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ การใชงานรวมกัน ประสิทธิภาพ ความนาเชื่อถือ ความถูกตองตามกฎหมาย ความเหมาะสม การเชื่อมโยง หรือ
ลักษณะอื่นใดของผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สาม การอางอิงถึงผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามในเอกสารฉบับนี้ไมถือเปนการรับรองใดๆ ในผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สาม
หรือบุคคลที่สามโดย BlackBerry ไมวาในลักษณะใดก็ตาม

ยกเวนในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณหามไวเปนการเฉพาะ เงื่อนไข การรับรอง การประกัน การเปนตัวแทน หรือการรับประกันในรูปแบบใดทั้งปวง ทั้งที่ระบุโดยชัดแจงหรือ
โดยนัย รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะเงื่อนไข การรับรอง การประกัน การเปนตัวแทน หรือการรับประกันใดๆ ตอความทนทาน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงคหรือการใชงานโดยเฉพาะ ความ
สามารถทางการคา คุณภาพทางการคา การไมละเมิดสิทธิ์ คุณภาพที่นาพอใจ หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ หรือตามธรรมเนียม หรือจากการตกลงธุรกิจ หรือการใช
การคา หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้หรือการใชเอกสารฉบับนี้ หรือประสิทธิภาพหรือความลมเหลวของซอฟตแวร ฮารดแวร การบริการ หรือผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของ
บุคคลที่สามที่อางอิงไวในที่นี้ จะไดรับการยกเวนการรับผิดในที่นี้ นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกตางกันในแตละรัฐหรือจังหวัด เขตอำนาจศาลบางแหงไมอนุญาตใหปฏิเสธหรือจำกัดความ
รับผิดตอการรับประกันและการกำหนดเงื่อนไขโดยนัย ภายใตขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้ที่ไมสามารถตัดสิทธิ์ไดดัง
กลาวขางตนแตสามารถจำกัดการปฏิเสธความรับผิดตอการรับประกันได จะจำกัดใหตองเรียกรองภายในเกาสิบ (90) วัน นับจากวันแรกที่ไดรับเอกสารฉบับนี้หรือไดรับเครื่องที่ทำการเรียก
รองสิทธิ์

ภายใตขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณอนุญาต ไมวาในกรณีใดๆ BlackBerry จะไมรับผิดตอความเสียหายในรูปแบบใดทั้งปวงที่เกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้
หรือการใชเอกสารฉบับนี้ หรือประสิทธิภาพหรือความลมเหลวของซอฟตแวร ฮารดแวร การบริการ หรือผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามที่อางอิงไวในที่นี้ รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะความ

คำประกาศทางกฎหมาย

คูมือผูใช

253

background image

เสียหายตอไปนี้: ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายอันเปนผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เปนตัวอยาง ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายโดยออม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่
เปนการลงโทษ หรือความเสียหายที่รุนแรงขึ้น ความเสียหายจากการสูญเสียกำไรหรือรายได ความลมเหลวที่จะประหยัดไดตามที่คาดหวัง การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญหายของขอมูลธุรกิจ
การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการเสียไปหรือการสูญหายของขอมูล ความลมเหลวในการสงหรือรับขอมูลใดๆ ปญหาที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชันใดๆ ที่ใชรวมกับผลิตภัณฑหรือบริการ
ของ BlackBerry คาเสียหายที่เกิดจากระบบลม การไมสามารถใชผลิตภัณฑหรือบริการของ BlackBerry หรือสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑหรือบริการของ
BlackBerry หรือบริการเวลาเชื่อมตอได คาใชจายที่เกิดจากผลิตภัณฑทดแทน คาใชจายที่เกิดจากการชดเชย อุปกรณอำนวยความสะดวกหรือบริการ ตนทุนของเงินทุน หรือการ
ขาดทุนในรูปตัวเงินในลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ไมวาความเสียหายดังกลาวจะสามารถคาดการณไดหรือไมสามารถคาดการณได และไมวา BlackBerry จะไดรับแจงเกี่ยวกับความเปน
ไปไดที่จะเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม

ภายใตขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณอนุญาต BlackBerry ไมมีภาระ ไมมีหนาที่ หรือความรับผิดใดๆ ไมวาจะในลักษณะของการทำสัญญา การละเมิดหรือ
การกระทำอื่นใดตอคุณ รวมถึงความรับผิดใดๆ ตอการละเลยหรือการควบคุมอยางเขมงวด

ขอจำกัดความรับผิด การยกเวนความรับผิด และการปฏิเสธการรับผิดในที่นี้มีผลใชได: (ก) โดยไมจำกัดเฉพาะลักษณะของมูลเหตุแหงการกระทำ ความตองการ หรือการกระทำของคุณ ซึ่งรวม
ถึงแตไมจำกัดเฉพาะการละเมิดสัญญา การละเลย การละเมิดสิทธิ์ ความรับผิดโดยเครงครัด หรือสมมติฐานทางกฎหมายอื่นๆ และไมตองรับผิดตอการทำผิดในสาระสำคัญหรือการละเมิดสัญญา
อื่นๆ หรือความลมเหลวในวัตถุประสงคหลักของขอตกลงนี้หรือการบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่ระบุไวในที่นี้; และ (ข) กับ BlackBerry และบริษัทในเครือ ผูรับชวง ผูรับโอน ตัวแทน
ซัพพลายเออร (รวมถึงผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอ) ตัวแทนจำหนายที่ไดรับอนุญาตจาก BlackBerry (รวมถึงผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอ) และกรรมการ พนักงาน และผูทำ
สัญญาอิสระที่เกี่ยวของของตน

นอกจากขอจำกัดการรับผิดและขอยกเวนการรับผิดที่กลาวถึงขางตน ไมวาในกรณีใดๆ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ตัวแทนจำหนาย ซัพพลายเออร ผูทำสัญญาอิสระใดๆ ของ
BlackBerry หรือบริษัทในเครือของ BlackBerry จะไมรับผิดใดๆ ตอสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้

กอนการสมัครสมาชิก ติดตั้ง หรือใชผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของบุคคลที่สาม คุณจะรับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวาผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอของคุณตกลงที่จะสนับสนุน
คุณสมบัติของบุคคลที่สามเหลานั้นทั้งหมด ผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอบางรายอาจไมใหบริการฟงกชันการทองอินเทอรเน็ตพรอมกับการสมัครใชบริการ BlackBerry®
Internet Service โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณสำหรับความพรอมใชงาน การใหบริการโรมมิ่ง แผนบริการ และคุณสมบัติตางๆ การติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑและบริการ
ของบุคคลที่สามรวมกับผลิตภัณฑและบริการของ BlackBerry อาจจำเปนตองมีสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ หรือใบอนุญาตอื่นๆ หนึ่งรายการหรือมากกวานั้น เพื่อหลีก
เลี่ยงการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณจะรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวที่จะตัดสินวาจะใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามหรือไม และจำเปนตองขอรับใบอนุญาตของบุคคลที่
สามเพื่อดำเนินการดังกลาวหรือไม หากจำเปนตองมีใบอนุญาต คุณจะรับผิดชอบที่จะขอรับใบอนุญาตดังกลาว คุณจะไมติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามจนกวาจะไดรับใบ
อนุญาตที่จำเปนทั้งหมดแลว ผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามที่มีใหบริการรวมกับผลิตภัณฑและบริการของ RIM มีใหบริการเพื่อความสะดวกของคุณและใหบริการ "ตามสภาพที่เปน"
โดยไมมีเงื่อนไข ไมมีการรับรอง ไมมีการประกัน ไมมีการเปนตัวแทน หรือไมมีการรับประกันในรูปแบบใดทั้งปวงจาก BlackBerry ทั้งที่ระบุโดยชัดแจงหรือโดยนัย และ BlackBerry
จะไมรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้ทั้งสิ้น การใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามจะอยูภายใตการกำกับดูแลและเปนไปตามขอตกลงของคุณตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่แยกตางหาก และขอ
ตกลงอื่นๆ ที่ใชบังคับที่เกี่ยวของระหวางคุณกับกับบุคคลที่สาม ยกเวนในกรณีที่ระบุไวโดยชัดแจงในใบอนุญาตหรือขอตกลงอื่นๆ ระหวางคุณกับ BlackBerry

เงื่อนไขการใชผลิตภัณฑและบริการของ BlackBerry มีกำหนดไวในใบอนุญาตที่แยกตางหาก หรือในขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวางคุณกับ RIM ไมมีสวนหนึ่งสวนใดในเอกสาร
ฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงคเพื่อแทนที่ขอตกลงหรือการรับประกันใดๆ สำหรับสวนตางๆ ของผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของ BLACKBERRY ที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงโดย
BLACKBERRY ที่นอกเหนือไปจากเอกสารฉบับนี้

ขอมูลที่แสดงไวในคูมือฉบับนี้ สามารถใชไดสำหรับสมารทโฟนรุนดังตอไปนี้:

RGE111LW

RGF111LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario

คำประกาศทางกฎหมาย

คูมือผูใช

254

background image

Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

จัดพิมพในแคนาดา

คำประกาศทางกฎหมาย

คูมือผูใช

255

background image

คำประกาศทางกฎหมาย

คูมือผูใช

256