Porsche Design P 9982 from BlackBerry - สลับระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่งาน

background image

สลับระหวางพื้นที่สวนตัวกับพื้นที่งาน

เมื่อมีการตั้งคาเทคโนโลยี BlackBerry Balance บนอุปกรณ BlackBerry ของคุณ คุณสามารถสลับระหวางพื้นที่สวนตัวกับพื้นที่งานของคุณไดอยางรวดเร็ว

เคล็ดลับ: ในการแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางพื้นที่งานและพื้นที่สวนตัวของคุณ คุณสามารถตั้งคาวอลลเปเปอรที่แตกตางกันสำหรับพื้นที่สวนตัวของคุณ

1. ในการสลับระหวางพื้นที่งานและสวนตัวจากหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ แตะที่ สลับเปนพื้นที่สวนตัว หรือ สลับเปนพื้นที่งาน
2. จากพื้นที่สวนตัวหรือพื้นที่งาน ใหดำเนินการดังตอไปนี้:

• เพื่อสลับระหวางรูปภาพสวนตัวและรูปภาพงาน ในแอปพลิเคชันรูปภาพ ใหแตะที่ แตะที่ เปดรูปภาพสวนตัว หรือ เปดรูปภาพงาน
• เพื่อสลับระหวางไฟลสวนตัวและไฟลงาน ใน Adobe Reader, Documents To Go หรือ ตัวจัดการไฟล ใหแตะที่ แตะที่ พื้นที่สวนตัว หรือ พื้นที่งาน

เมื่อคุณสลับระหวางไฟลสวนตัวและไฟลงาน แอปพลิเคชันจะเปดแอปพลิเคชันที่สองในพื้นที่สวนตัวหรือพื้นที่งานที่กำลังดำเนินการอยู