Porsche Design P 9982 from BlackBerry - แท็กบอกตำแหน่งสำหรับรูปภาพของคุณ

background image

แท็กบอกตำแหนงสำหรับรูปภาพของคุณ

เมื่อคุณมีการแท็กบอกตำแหนงรูปภาพที่คุณถายโดยใชอุปกรณ BlackBerry ของคุณ คุณจะเพิ่มตำแหนง GPS ไวบนรูปภาพของคุณ การเพิ่มขอมูลนี้จะชวยใหอุปกรณของคุณ
สรางเรื่องราวโดยอัตโนมัติที่จัดการตามตำแหนงที่คุณถายภาพได

หมายเหตุ: จะไมมีการแบงปนขอมูล GPS ที่ใชในในการสรางเรื่องราวโดยอัตโนมัติกับผูอื่น

1. ในแอปพลิเคชันกลอง ใหแตะที่ > การตั้งคา
2. เปดใชสวิตช แท็กบอกตำแหนงรูปภาพ