Porsche Design P 9982 from BlackBerry - ฉันไม่สามารถเปิดแฟลชหรือใช้ไฟวิดีโอได้

background image

ฉันไมสามารถเปดแฟลชหรือใชไฟวิดีโอได

ลองการดำเนินการดังตอไปนี้:

• อาจมีพลังงานแบตเตอรี่เหลือไมเพียงพอที่จะใชแฟลชหรือไฟวิดีโอ ชารจอุปกรณ BlackBerry ของคุณ และลองใหมอีกครั้ง
• อาจยังกำลังชารจแฟลชอยู รอสักครู และลองใหมอีกครั้ง

มีเดีย

คูมือผูใช

89

background image

• ตรวจสอบใหแนใจวา คุณใชกลองดานหลังอยู
• ตรวจสอบใหแนใจวา คุณไมมีการใช Time Shift HDR พาโนรามา หรือโหมดการถายภาพอยางตอเนื่อง โหมดเหลานี้จะไมใชแฟลช