Porsche Design P 9982 from BlackBerry - ไอคอนกล้อง

background image

ไอคอนกลอง

ไอคอน

คำอธิบาย

สลับระหวางกลองหนาและกลองหลัง

ถายรูป

บันทึกวิดีโอ

เปดใชแฟลชในขณะบันทึกวิดีโอ

หยุดบันทึกวิดีโอ

สัมผัสบริเวณใดๆ บนหนาจอคางไว เพื่อล็อกโฟกัสบนพื้นที่หนาจอนั้นๆ เปนการถาวร แตะบริเวณใดๆ บนหนาจอเพื่อปลดล็อกโฟกัส

เขาถึงตัวเลือกเพิ่มเติม เชน แฟลช โหมดการถายภาพ การตั้งคา และอื่นๆ อีกมากมาย