Porsche Design P 9982 from BlackBerry - ดูรูปภาพของคุณบนแผนที่

background image

ดูรูปภาพของคุณบนแผนที่

บนหนาจอแผนที่ในแอปพลิเคชันรูปภาพ คุณสามารถดูตำแหนงที่ถายภาพได คุณสมบัตินี้ชวยใหสามารถดูรุปภาพทั้งหมดที่คุณถายในตำแหนงเฉพาะไดอยางงายดาย โดยไมตองทำการจัดเรียง
โฟลเดอรรูปภาพ

หมายเหตุ: เมื่อคุณกำลังดูรูปภาพของคุณบนแผนที่ ไอคอน

จะแสดงรูปภาพทั้งหมดที่ถายในสถานที่นั้น หากมีการซูมแผนที่ออก ไอคอนจะแสดงพื้นที่แนวกวาง ตัวอยางเชน หากมีการซูม

แผนที่ออกไปทั่วโลก ไอคอนจะแสดงรูปภาพทั้งหมดที่ถายในประเทศแคนาดา

1. ในแอปพลิเคชันรูปภาพ ใหแตะที่ >
2. คนหาตำแหนงบนแผนที่ซึ่งคุณตองการดูรูปภาพ บนแผนที่ ใหดำเนินการดังตอไปนี้:

• เพื่อแพนแผนที่ ใหลากนิ้วของคุณบนหนาจอในทิศทางใดๆ
• เพื่อซูมแผนที่เขา ใหแตะสองครั้งที่บริเวณแผนที่ซึ่งคุณตองการซูมเขา
• เพื่อซูมแผนที่ออก ใหแตะสองครั้งที่แผนที่

3. เพื่อดูรูปภาพ ใหดำเนินการดังตอไปนี้:

• เพื่อดูรูปภาพทั้งหมดที่ถายในตำแหนงเฉพาะนั้น ใหแตะที่ บนแผนที่
• เพื่อดูรูปภาพทั้งหมดที่ถายในพื้นที่ที่มองเห็นบนแผนที่ในหนาจอ ใหแตะที่
• เพื่อคนหาตำแหนงที่จะยายมุมมองแผนที่ไป ใหแตะที่ > ปอนที่อยูหรือคำอธิบาย เชน "กาแฟ" หรือ "โรงพยาบาล" แตะที่ผลการคนหา