Porsche Design P 9982 from BlackBerry - เพิ่มรูปภาพไปยัง BlackBerry Story Maker

background image

เพิ่มรูปภาพไปยัง BlackBerry Story Maker

จากแอปพลิเคชันรูปภาพบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเขาในเรื่องราวที่มีอยูหรือเรื่องราวใหมใน BlackBerry Story Maker ได

1. ในแอปพลิเคชันรูปภาพ ใหสัมผัสรูปภาพที่คุณตองการใชคางไว
2. แตะที่
3. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• แตะที่เรื่องราวที่มีอยู
• แตะที่ สรางเรื่องราวใหม

4. หากจำเปน ใหทำการแกไขเรื่องราว

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหลายภาพเขาในเรื่องราวไดในเวลาเดียวกัน โดยการแตะที่

>

แตะที่รูปภาพซึ่งคุณตองการใช แตะที่

มีเดีย

คูมือผูใช

93