Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การแก้ไขเรื่องราวใน BlackBerry Story Maker

background image

การแกไขเรื่องราวใน BlackBerry Story Maker

คุณสามารถแกไขเรื่องราวของคุณโดยใชตัวเลือก เชน ธีม การจัดลำดับมีเดียใหม การเปลี่ยนชื่อเรื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย ไมมีขอจำกัดในจำนวนครั้งที่คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องราวได

เพิ่มหรือลบมีเดียจากเรื่องราวที่มีอยู
1. ใน BlackBerry Story Maker แตะที่เรื่องราว
2. ในระหวางที่แสดงเรื่องราวอยู ใหแตะที่หนาจอ
3. แตะที่

เคล็ดลับ: เพื่อจัดเรียงมีเดียของคุณเพื่อใหคนหาไดงายยิ่งขึ้น ใหแตะที่

หรือ

4. เพื่อลบรูปภาพหรือวิดีโอจากเรื่องราว ใหแตะที่ภาพขนาดเล็กของรายการ
5. เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเขาในเรื่องราว ใหแตะที่ภาพขนาดเล็กของรายการ
6. แตะที่ เสร็จ

เคล็ดลับ: ชองกาเครื่องหมายและแถบสีน้ำเงินจะปรากฏบนภาพขนาดเล็กของมีเดียที่มีการรวมไวในเรื่องราวขณะนี้

เปลี่ยนลำดับการแสดงมีเดียในเรื่องราว
1. ใน BlackBerry Story Maker แตะที่เรื่องราว
2. ในระหวางที่แสดงเรื่องราวอยู ใหแตะที่หนาจอ
3. แตะที่
4. สัมผัสภาพขนาดเล็กของรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณตองการยายคางไว และลากไปยังตำแหนงที่คุณตองการ
5. แตะที่ เสร็จ