Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การจัดการไฟล์ของคุณ

background image

การจัดการไฟลของคุณ

แกไขชื่อไฟลหรือโฟลเดอร

ตัวจัดการไฟล ชวยใหคุณเปลี่ยนชื่อไฟลและโฟลเดอร เชนการแกไขคำผิดได เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟลหรือโฟลเดอร:

1. สัมผัสไฟลหรือโฟลเดอรคางไว
2. แตะที่

เคล็ดลับ: เพื่อเปลี่ยนประเภทไฟล ใหสัมผัสไฟลคางไว แตะที่

>

เพิ่มโฟลเดอร

เมื่อคุณเปด ตัวจัดการไฟล รายการโฟลเดอรที่กำหนดไวลวงหนาจะปรากฏ ในการเพิ่มโฟลเดอร ใหดำเนินการตอไปนี้:

1. ไปยังตำแหนงที่คุณตองการเพิ่มโฟลเดอรใหม
2. แตะที่
3. แตะที่ >

หมายเหตุ: คุณอาจไมมีโฟลเดอรที่มีการกำหนดไวลวงหนาบนอุปกรณหรือไดรฟที่เชื่อมตอไว เชน คอมพิวเตอร หรือมีเดียการด

คนหารายการใน ตัวจัดการไฟล

1. แตะที่
2. ใสทั้งหมดหรือบางสวนของชื่อรายการที่คุณกำลังคนหา

หมายเหตุ: เพื่อคนหารายการที่เชื่อมตอกับอุปกรณ คุณตองทำการคนหาเมื่ออุปกรณนั้นเปด ตัวจัดการไฟล อยู

เรียงลำดับไฟลและโฟลเดอร

คุณสามารถดูไฟลและโฟลเดอรของคุณโดยเรียงลำดับตามชื่อ วันที่ ประเภท หรือขนาดได คุณยังสามารถเลือกวาจะดูไฟลและโฟลเดอรจากนอยไปหามากหรือมากไปหานอยไดอีกดวย

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

คูมือผูใช

223

background image

เคล็ดลับ: เพื่อเปลี่ยนวิธีการดูไฟลและโฟลเดอร ใหแตะที่

เพื่อดูในรูปแบบรายการ หรือ เพื่อดูในรูปแบบกริด

แตะที่

>

• เพื่อเปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับไฟลและโฟลเดอร ใหแตะที่ เรียงลำดับ > ชื่อ วันที่ ประเภท หรือ ขนาด
• เพื่อเปลี่ยนลำดับไฟลและโฟลเดอร ใหแตะที่ ลำดับ > นอยไปหามาก หรือ มากไปหานอย

เลือกหลายไฟล
1. แตะที่
2. แตะที่
3. แตะที่รายการซึ่งคุณตองการเลือก

หากตองการยกเลิกการเลือกรายการที่คุณแตะโดยไมตั้งใจ ใหแตะที่รายการนั้นอีกครั้ง