Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การตั้งค่านาฬิกาปลุก

background image

การตั้งคานาฬิกาปลุก

ตั้งการเตือน
1. แตะที่ >
2. ที่ดานลางของหนาจอ ใหเปดสวิตช การปลุก
3. สัมผัสตัวเลขรอบนอกของหนาปดนาฬิกาคางไว
4. เลื่อนตัวเลขไปรอบๆ หนาปดนาฬิกาจนถึงเวลาที่คุณตองการ

เคล็ดลับ: ตัวหนาปดจะอนุญาตใหคุณตั้งเวลาปลุกเพิ่มทีละหานาที เพื่อตั้งเวลาปลุกเปนนาทีที่เฉพาะเจาะจง ใหแตะที่เวลาปลุกซึ่งอยูดานลางของหนาจอ แตะที่รายการ เวลาปลุก แบบเปดลงมา และ
เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับเวลาที่ตองการตั้งสำหรับการปลุก

ตั้งเวลาปลุกเพิ่มเติม

คุณสามารถตั้งเวลาปลุกหลายรายการในวันเดียวกันได หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกเพิ่มเติมสำหรับวันอื่นในเวลาที่ตางกันได คุณสามารถติดตามการปลุกทั้งหมดที่คุณตั้งคาไวโดยการตั้งชื่อ
และคุณสามารถตั้งคาเสียงปลุกที่ไมเหมือนกัน ปลุกซ้ำ และชวงเวลาหยุดชั่วคราวสำหรับการปลุกแตละครั้งได

1. แตะที่ >
2. แตะที่
3. พิมพชื่อเวลาปลุก
4. ตั้งเวลาปลุก ปลุกซ้ำ เสียงปลุก และชวงเวลาหยุดชั่วคราวสำหรับการปลุก
5. แตะที่ บันทึก

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

คูมือผูใช

202

background image

เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีการตั้งเวลาปลุกหลายรายการ คุณจะสามารถปรับเวลาปลุกที่แตกตางกันไดอยางรวดเร็ว โดยการสัมผัสแปนหมุนใดๆ ที่อยูดานนอกหนาปดนาฬิกาคางไว และเลื่อนแปนหมุน
ไปตามหนาปดจนถึงเวลาที่คุณตองการ

จัดการเวลาปลุกเพิ่มเติมของคุณ
1. แตะที่ > >
2. ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• เพื่อเปดหรือปดการปลุก ใหแตะที่สวิตชถัดจากเวลาปลุก
• เพื่อเปลี่ยนชื่อเวลาปลุก เวลา เสียงปลุก ปลุกซ้ำ หรือชวงเวลาหยุดชั่วคราวสำหรับการปลุก ใหแตะที่ เวลาปลุก
• เพื่อลบเวลาปลุก ใหสัมผัสเวลาปลุกคางไว แตะที่

เปลี่ยนเสียงเตือนของคุณ
1. แตะที่ > >
2. แตะที่การปลุก
3. แตะที่ เสียงเตือน
4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกสำหรับเสียงปลุก

เคล็ดลับ: เพื่อใชเพลงที่คุณเพิ่มหรือดาวนโหลดไวในอุปกรณ BlackBerry ของคุณ ใหแตะที่

ตั้งเวลาปลุกสำหรับหลายวัน
1. แตะที่ > >
2. แตะที่การปลุก
3. แตะที่ ตั้งคาการเตือนซ้ำ

• เพื่อตั้งคาการปลุกรายวัน ใหเปดสวิตช รายวัน
• เพื่อตั้งคาใหปลุกอีกครั้งในวันที่เฉพาะเจาะจง เลือกที่ชองกาเครื่องหมายถัดจากหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งวัน

ตั้งคาเลื่อนการเตือน
1. แตะที่ > >
2. แตะที่การปลุก
3. แตะที่ เลื่อนการเตือน
4. เลือกความยาวของเวลา

เพื่อยกเลิกการเตือนที่หยุดพักไว ใหแตะที่เวลา ซึ่งอยูดานลางของหนาจอ แตะที่