Porsche Design P 9982 from BlackBerry - กำหนดการแจ้งเตือนโหมดนาฬิกาปลุกเอง

background image

กำหนดการแจงเตือนโหมดนาฬิกาปลุกเอง

โดยดีฟอลต จะมีการตั้งคาการแจงเตือนทั้งหมดเปนเงียบในโหมดนาฬิกาปลุก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเชนระดับเสียงดังและเสียงเรียกเขาเพื่อปรับแตงโปรไฟลโหมดนาฬิกาปลุก หรือคุณ
สามารถเลือกที่จะฟงการแจงเตือนเฉพาะสำหรับการโทรเมื่ออุปกรณของคุณอยูในโหมดนาฬิกาปลุก

1. ในแอปพลิเคชันนาฬิกา ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่
3. เปลี่ยนการตั้งคา ระดับเสียง เสียง สั่น การแจงเตือนระหวางการโทร การดูตัวอยางในทันที หรือ LED
4.
หากจำเปน เพื่อตั้งคาการแจงเตือนแอปพลิเคชันที่กำหนดเองแทนที่การตั้งคาสำหรับโปรไฟลการแจงเตือน ใหแตะที่ กำหนดการแจงเตือนแอปพลิเคชันเอง

เคล็ดลับ: เพื่อเปดใชเฉพาะเสียงเรียกเขาโทรศัพทในโหมดนาฬิกาปลุก ใหดำเนินการตามขั้นตอน 1-4 ใหเสร็จสมบูรณ แตะที่ โทรศัพท เปดใชสวิตช เสียง