Porsche Design P 9982 from BlackBerry - เพิ่มงานเข้าในแอปพลิเคชันปฏิทิน

background image

เพิ่มงานเขาในแอปพลิเคชันปฏิทิน

เมื่อคุณเพิ่มงานเขาในแอปพลิเคชันปฏิทิน จะมีการเพิ่มงานของคุณเขาทั้งในแอปพลิเคชันปฏิทินและแอปพลิเคชัน Remember

1. ในแอปพลิเคชันปฏิทิน ใหแตะที่ >
2. ปอนรายละเอียดงานของคุณ
3. แตะที่ บันทึก

เคล็ดลับ: เพื่อดูงานของคุณในแอปพลิเคชัน Remember บนหนาจอหลัก ใหเปดแอปพลิเคชัน