Porsche Design P 9982 from BlackBerry - ตั้งค่าเสียงเรียกเข้าที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อ

background image

ตั้งคาเสียงเรียกเขาที่กำหนดเองสำหรับผูติดตอ

1. ในแอปพลิเคชัน ผูติดตอ ใหแตะที่ผูติดตอ
2. แตะ
3. ที่ดานลางของหนาจอ แกไขผูติดตอ ใหแตะที่ เสียงเรียกเขาและการแจง
4. แตะที่ประเภทการแจง และทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ตองการ
5. แตะที่ ยอนกลับ
6. แตะที่ ยอนกลับ อีกครั้ง
7. แตะที่ บันทึก

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกำหนดการตั้งคาอื่นๆ สำหรับผูติดตอเอง เชน ระดับความดังของเสียงการแจงเตือน และสีไฟ LED ซึ่งกระพริบบนอุปกรณของคุณเมื่อผูติดตอสงขอความหรือ
โทรหาคุณ