Porsche Design P 9982 from BlackBerry - บันทึกเว็บเพจ

background image

บันทึกเว็บเพจ

คุณสามารถบันทึกเว็บเพจในรูปแบบ HTML เพื่อใหคุณสามารถเขาถึงเว็บเพจแมคุณจะออฟไลน หรือสงเว็บเพจเปนเชนเอกสารแนบ

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

คูมือผูใช

215

background image

1. บนเว็บเพจ ใหแตะที่ >
2. เลือกตำแหนงที่คุณตองการเพื่อบันทึกเว็บเพจเขา

การเปลี่ยนการตั้งคา เบราเซอร ของคุณ
กำหนดหนาจอเริ่มตนของ เบราเซอร เอง

คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นเมื่อคุณเริ่มเปด เบราวเซอร BlackBerry ได คุณสามารถตั้งคาหนาหลักเฉพาะ แสดงภาพขนาดเล็กของเว็บเพจที่คุณเขาไปดูลาสุดหรือดูบอย หรือเปด
เว็บเพจที่เปดไวในเซสชั่น เบราเซอร กอนหนา

1. ใน เบราเซอร ใหแตะที่ > > การแสดงผลและการดำเนินการ
2. แตะที่รายการ การแสดงเมื่อเริ่มเปดใช แบบเปดลงมา

• เพื่อตั้งคาหนาหลักเฉพาะ ใหแตะที่ หนาหลักของฉัน พิมพที่อยูเว็บ
• เพื่อแสดงภาพขนาดเล็กของเว็บเพจซึ่งคุณเขาไปดูเมื่อเร็วๆ นี้หรือบอย ใหแตะที่ แท็บเพจใหม
• เพื่อเปดเว็บเพจจากเซสชั่น เบราเซอร กอนหนาของคุณ ใหแตะที่ แท็บของฉันจากคราวที่แลว

บุคมารกและประวัติการเรียกดู

บุคมารกเว็บเพจรายการโปรดของคุณไว เพื่อใหคุณสามารถเขาถึงเว็บเหลานั้นไดอยางงายดายในครั้งถัดไปที่คุณใช เบราวเซอร BlackBerry

บุคมารกเว็บเพจโปรด

บนเว็บเพจ ใหแตะที่

>