Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การออร์กาไนซ์บุ๊คมาร์กของคุณ

background image

เปลี่ยนบุคมารกของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือเว็บแอดเดรสของบุคมารกได

1. ใน เบราเซอร ใหแตะที่ >
2. แตะที่บุคมารกคางไว
3. แตะที่
4. พิมพชื่อใหมหรือเว็บแอดเดรส

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

คูมือผูใช

216

background image

เพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแท็กบุคมารก

แท็กชวยจำแนกชนิดบุคมารกของคุณเพื่อใหคุณสามารถหาบุคมารกเหลานั้นไดรวดเร็วขึ้น ตัวอยางเชน คุณสามารถใชแท็กในการจัดการเว็บเพจหรือบล็อกที่มีความเกี่ยวของกับขาวสารรายการ
โปรดของคุณ

ใน เบราวเซอร BlackBerry ใหแตะที่

>

• เพื่อเพิ่มแท็ก ใหสัมผัสที่บุคมารกคางไว แตะที่ ในฟลด เพิ่มแท็ก ใหพิมพชื่อแท็ก
• เพื่อเปลี่ยนชื่อแท็ก ใหแตะที่ แท็ก สัมผัสแท็กคางไว แตะที่ พิมพชื่อใหมสำหรับแท็ก
• เพื่อลบแท็กออกจากบุคมารก ใหสัมผัสบุคมารกคางไว แตะที่ แตะที่แท็ก
• เพื่อลบตัวอยางแท็กทั้งหมด ใหแตะที่ แท็ก สัมผัสแท็กคางไว แตะที่

ลบบุคมารก
1. ใน เบราเซอร ใหแตะที่ >
2. แตะที่บุคมารกคางไว
3. แตะที่