Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การแจ้งแบบกำหนดค่าเองสำหรับผู้ติดต่อ

background image

การแจงแบบกำหนดคาเองสำหรับผูติดตอ

การแจงเตือนที่คุณกำหนดเองสำหรับผูติดตอจะแทนที่การตั้งคาการแจงเตือนสำหรับโปรไฟลและแอปพลิเคชัน ตัวอยางเชน หากมีการเปดเสียงการแจงเตือนโทรศัพทสำหรับผูติดตอ แตมีการปด
เสียงสำหรับโทรศัพท โทรศัพทจะยังคงสงเสียงเรียกเมื่อผูติดตอโทรหาคุณ

1. บนหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ การตั้งคา > การแจงเตือน
3. ที่ดานลางของหนาจอ การแจงเตือน ใหแตะที่ การแจงเตือนผูติดตอ
4. แตะที่
5. แตะที่ผูติดตอ
6. ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• แตะที่ โทรศัพท
• แตะที่ ขอความอีเมล
• แตะที่ BBM
• แตะที่ ขอความตัวอักษร
• แตะที่ ขอความอื่นๆ ซึ่งรวมแอปพลิเคชันเชน Facebook, Twitter, LinkedIn, และอื่นๆ อีกมากมาย

7. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ปดใชสวืตช การแจงเตือนทั้งหมด
• เปลี่ยนการตั้งคา เสียง เสียงเรียกเขา สั่น LED หรือ การดูตัวอยางในทันที

หมายเหตุ: หากคุณตั้งคาใดๆ ของรายการแบบเปดลงมาเปน การตั้งคาโปรไฟล การตั้งคาเสียง เสียงเรียกเขา สั่น หรือ LED จะปรากฏเปนคาที่ตั้งอยูในโปรไฟลที่ใชงาน หากคุณ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายการแบบเปดลงมา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะแทนที่การตั้งคาในโปรไฟลที่ใชงาน

จะมีการแสดงรายการผูติดตอที่คุณกำหนดคาการแจงเตือนไวเองในหนาจอการแจงเตือนผูติดตอ

โทรศัพทและวอยซ

คูมือผูใช

48