Porsche Design P 9982 from BlackBerry - เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งสำหรับการเตือนระดับ 1

background image

เปลี่ยนการตั้งคาการแจงสำหรับการเตือนระดับ 1

คุณสามารถสรางการแจงเตือนแบบกำหนดเองสำหนับขอความที่สำคัญ การแจงเตือนระดับ 1 จะแทนที่การตั้งคาการแจงเตือนสำหรับโปรไฟลทั้งหมด

หมายเหตุ: เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาการแจงเตือนสำหรับการเตือนระดับ 1 คุณตองเพิ่มเกณฑในการตั้งคา BlackBerry Priority Hub กอน ใน BlackBerry Hub ให
แตะที่

> แตะที่ Hub สำหรับลำดับความสำคัญ > ปอนรายละเอียดเกณฑและเลือกชองกาเครื่องหมาย เปดใชการเตือนระดับ 1

1. บนหนาจอหลัก ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ การตั้งคา > การแจงเตือน
3. ที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะที่ การตั้งคาระดับ 1
4.
ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• เปดสวิตช เสียง LED หรือ การดูตัวอยางในทันที
• เปลี่ยนการตั้งคา เสียงเรียกเขา หรือ การสั่น