Porsche Design P 9982 from BlackBerry - รับสายอัตโนมัติ

background image

รับสายอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งคาอุปกรณ BlackBerry ของคุณใหรับสายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอหูฟง Bluetooth อยู หรือเมื่อคุณนำอุปกรณออกจากเคสหรือซองหนัง

รับสายหรือวางสายอัตโนมัติโดยใชเคสหรือซองหนัง
1. ในแอปพลิเคชันโทรศัพท ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ > ซองหนัง
3. ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• เปดสวิตช รับสายเมื่อนำอุปกรณออกจากซองหนัง
• เปดสวิตช วางสายเมื่อใสอุปกรณกลับเขาในซองหนัง

รับสายโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอหูฟง Bluetooth อยู
1. ในแอปพลิเคชันโทรศัพท ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ
2. แตะที่ > Bluetooth
3.
เปดสวิตช รับสายโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอหูฟงอยู

เมื่อคุณเปดใชคุณสมบัตินี้และคุณมีการเชื่อมตอหูฟง Bluetooth กับอุปกรณ BlackBerry ของคุณ สายเรียกเขาจะถูกรับโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาทีผานไป