Porsche Design P 9982 from BlackBerry - ดาวน์โหลดหรือแบ่งปันรูปภาพจากอีเมล์

background image

ดาวนโหลดหรือแบงปนรูปภาพจากอีเมล

ในขอความ ใหสัมผัสรูปภาพที่ฝงตัวคางไว

• เพื่อบันทึกรูปภาพ ใหแตะที่
• เพื่อแบงปนรูปภาพ ใหแตะที่
• เพื่อตั้งคารูปภาพใหเปนรูปภาพผูติดตอ ใหแตะที่

บันทึกอีเมลราง
1. ขณะที่เขียนอีเมล ใหแตะที่ ยกเลิก

BlackBerry Hub และอีเมล