Porsche Design P 9982 from BlackBerry - การนาวิเกต BlackBerry Hub

background image

การนาวิเกต BlackBerry Hub

ดูขอความของคุณใน BlackBerry Hub จากที่ใดก็ได

ไมวาคุณจะกำลังอยูบนหนาจอหลักหรือกำลังใชแอปพลิเคชัน คุณสามารถดูหรือเปด BlackBerry Hub จากที่ใดก็ไดบนอุปกรณ

BlackBerry Hub และอีเมล

คูมือผูใช

70

background image

1. จากดานลางของหนาจอ ใหเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นเล็กนอย มุมมองปจจุบันจะยอเล็กลงเพื่อแสดงการแจง
2. เลื่อนนิ้วของคุณไปทางขวาเพื่อดู BlackBerry Hub

• เพื่อเปด BlackBerry Hub เต็มที่ ใหเลื่อนนิ้วคุณไปทางขวาตอไป
• เพื่อกลับไปยังสิ่งที่คุณกำลังทำ ใหเลื่อนนิ้วกลับไปยังทางซายและเลื่อนลง

ดูรายการขอความและการแจงในขณะที่คุณเขียนหรือดูขอความอยู

ในขอความ ใหเลื่อนนิ้วอยางชาๆ จากมุมซายของขอความไปยังมุมขวา เลื่อนตอไปเพื่อนำรายการขอความและการแจงของคุณเขาไปไวที่มุมมอง

BlackBerry Hub และอีเมล

คูมือผูใช

71

background image

ขามไปยังขอความถัดไปหรือขอความกอนหนา
1. ในขอความ ใหเลื่อนนิ้วของคุณอยางชาๆ จากขอบซายของขอความไปทางขวา เพื่อดูรายการขอความของคุณ
2. ในขณะที่ยังคงเปดขอความไว ใหเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลตขอความถัดไปหรือกอนหนาในรายการ
3. เพื่อเปดขอความที่ไฮไลตไว ใหปลอยนิ้วของคุณ

ตรวจสอบกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงจาก BlackBerry Hub

คุณสามารถตรวจสอบตารางงานของคุณในแอปพลิเคชัน ปฏิทิน BlackBerry แตหากคุณอยูใน BlackBerry Hub แลว คุณเพียงแคอยูในตำแหนงที่คุณอยู

ใหลากลงอยางชาๆ จากดานบนของรายการขอความและการแจงของคุณ ซึ่งปรากฏวันที่ของวันนี้ กิจกรรมที่กำลังจะมาถึงจะเริ่มปรากฏ ยิ่งคุณลากผานมากขึ้นเทาใด คุณจะยิ่งเห็นรายการเพิ่ม
มากขึ้นเทานั้น

สรางการประชุมจากอีเมล

เมื่อคุณสรางการประชุมหรือกิจกรรมจากอีเมล อุปกรณ BlackBerry ของคุณจะเติมคำเชิญดวยหัวเรื่องจากอีเมล และผูรับจากอีเมลจะกลายเปนผูไดรับเชิญ

1. ในอีเมล ใหแตะที่ >
2. ปอนขอมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุม
3. แตะที่ บันทึก

เพิ่มผูติดตอจาก BlackBerry Hub
1.
ใน BlackBerry Hub ใหสัมผัสขอความคางไว
2. แตะที่

• เพื่อเพิ่มผูติดตอไวในรายการผูติดตอที่มีอยูแลว (ตัวอยางเชน เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสใหมสำหรับผูติดตอ) ใหแตะที่ผูติดตอจากรายการ
• เพื่อเพิ่มผูติดตอเปนผูติดตอใหม ใหแตะที่

3. แตะที่ บันทึก

BlackBerry Hub และอีเมล

คูมือผูใช

72

background image

รีเฟรชรายการขอความ

หากคุณมีการเพิ่มบัญชีอีเมลซึ่งไมสนับสนุนการบริการสงขอความแบบพุช คุณสามารถรีเฟรช BlackBerry Hub เพื่อตรวจสอบสำหรับขอความใหม

ใน BlackBerry Hub ใหแตะที่

>