Hỗ trợ Porsche Design P 9982 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9982 Smartphone

Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản: 10.3.2

background image

Đã công bố: 2015-06-22

SWD-20150622141031459

background image

Nội dung

Cài đặt thông tin bản............................................................................................................................ 5

Điểm mới trong phiên bản này.......................................................................................................................5

Sơ lược về thiết bị..........................................................................................................................................7

Có gì khác biệt về BlackBerry 10 OS? ...........................................................................................................8

Các biểu tượng thông báo............................................................................................................................ 14

Các biểu tượng menu...................................................................................................................................15

Cài đặt thiết bị.............................................................................................................................................15

Sử dụng cử chỉ............................................................................................................................................ 20

Tương tác nâng cao..................................................................................................................................... 26

Cá nhân hóa thiết bị của bạn.......................................................................................................................28

Chuyển thiết bị............................................................................................................................................ 29

Giới thiệu BlackBerry ID ............................................................................................................................. 39

Điện thoại giọng nói................................................................................................................................ 43

Điện thoại....................................................................................................................................................43

Thông báo và nhạc chuông.......................................................................................................................... 51

Thư thoại..................................................................................................................................................... 57

BlackBerry Hub email............................................................................................................................. 61

BlackBerry Hub và email............................................................................................................................. 61

joyn dành cho thiết bị BlackBerry 10 ......................................................................................................... 88

Media.......................................................................................................................................................... 91

Thay đổi âm lượng media.............................................................................................................................91

Các loại đuôi tập tin âm thanh và video, các định dạng và codec được hỗ trợ..............................................91

Xử lý sự cố: Đa phương tiện......................................................................................................................... 92

Máy ảnh.......................................................................................................................................................93

Ảnh............................................................................................................................................................102

Nhạc..........................................................................................................................................................109

Phim..........................................................................................................................................................114

BlackBerry Story Maker ............................................................................................................................ 118

Chia sẻ Media............................................................................................................................................121

Cài đặt.......................................................................................................................................................123

Tùy chỉnh cài đặt thiết bị...........................................................................................................................123

Cập nhật phần mềm thiết bị...................................................................................................................... 127

Pin và nguồn điện......................................................................................................................................129

Kết nối.......................................................................................................................................................136

background image

Bàn phím BlackBerry và nhập văn bản...................................................................................................... 162

Ngôn ngữ...................................................................................................................................................168

Phương pháp nhập liệu bằng bàn phím..................................................................................................... 170

Màn hình hiển thị...................................................................................................................................... 175

Khả năng tiện dụng................................................................................................................................... 177

Thẻ nhớ ngoài và lưu trữ............................................................................................................................ 196

Sử dụng thiết bị của bạn với BlackBerry Link ........................................................................................... 200

Ứng dụng tính năng.............................................................................................................................. 211

Tổ chức ứng dụng......................................................................................................................................211

Giới thiệu về BlackBerry Assistant ............................................................................................................ 213

Lịch........................................................................................................................................................... 218

Danh bạ.....................................................................................................................................................227

Đồng hồ..................................................................................................................................................... 234

Ứng dụng Android..................................................................................................................................... 237

Bản đồ và GPS...........................................................................................................................................239

Trình duyệt................................................................................................................................................ 246

Thẻ thông minh ........................................................................................................................................ 253

Trình quản Lý Tập tin ............................................................................................................................... 257

Máy tính.................................................................................................................................................... 260

Năng suất công việc.............................................................................................................................. 263

Giới thiệu về BlackBerry Balance và vùng công việc ................................................................................. 263

Remember.................................................................................................................................................269

Bảo mật sao lưu.................................................................................................................................... 275

Mật khẩu và khóa máy............................................................................................................................... 275

Phải làm gì nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp......................................................................... 282

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................282

Xóa sạch thiết bị để xóa dữ liệu trên máy.................................................................................................. 284

Cài đặt bảo mật......................................................................................................................................... 284

Trình giữ Mật khẩu ................................................................................................................................... 287

Thông báo pháp ..................................................................................................................................... 291