Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Bắt đầu một cuộc gọi hội nghị

background image

Bắt đầu một cuộc gọi hội nghị

1. Khi đang có cuộc gọi, hãy thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi khác.
2. Để kết hợp các cuộc gọi lại, nhấn .

Trả lời cuộc gọi thứ hai khi đang cuộc gọi

1. Nếu bạn đang sử dụng tính năng cuộc gọi chờ, khi nhận được một cuộc gọi trong lúc vẫn đang có cuộc

gọi, bạn có thể thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để giữ cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi thứ hai, hãy nhấn Giữ cuộc gọi hiện tại. Chạm và giữ vòng
tròn ở giữa màn hình và trượt ngón tay sang trái. Thả ngón tay ra khi vòng tròn đè lên .

Để kết thúc cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi thứ hai, hãy nhấn Kết thúc cuộc gọi hiện tại. Chạm
và giữ vòng tròn ở giữa màn hình và trượt ngón tay sang trái. Thả ngón tay ra khi vòng tròn đè lên .

2. Nếu bạn đã giữ cuộc gọi đầu tiên, để kết hợp cả hai cuộc gọi và bắt đầu cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn .

Điện thoại và giọng nói

Hướng dẫn sử dụng

46

background image

Để thêm người vào cuộc gọi hội nghị, hãy lặp lại các bước 1 và 2.

Thực hiện một cuộc gọi khác trong khi vẫn đang cuộc gọi

Khi thực hiện một cuộc gọi khác trong lúc bạn vẫn đang có cuộc gọi, cuộc gọi đầu tiên sẽ tự động được giữ.

1. Khi đang có cuộc gọi, nhấn .
2. Thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

Nhấn vào một số điện thoại, tên hoặc một liên lạc quay số nhanh.

• Nhấn . Nhấn vào một liên lạc.
• Nhấn . Quay số điện thoại.

3. Để kết hợp cả hai cuộc gọi và bắt đầu cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn .

Để thêm người vào cuộc gọi hội nghị, hãy lặp lại các bước 1 đến 3.

Loại bỏ một người khỏi cuộc gọi hội nghị

1. Khi đang trong cuộc gọi hội nghị, để xem những người tham gia cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn > .
2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để loại bỏ một người khỏi cuộc gọi hội nghị và gác máy, nhấn .
• Để loại bỏ một người khỏi cuộc gọi hội nghị và vẫn giữ cuộc gọi riêng với họ, nhấn .