Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Chuyển cuộc gọi từ tai nghe sang thiết bị

background image

Chuyển cuộc gọi từ tai nghe sang thiết bị

Khi bạn đang có tai nghe kết nối vào thiết bị BlackBerry của mình, máy sẽ tự động nhận các cuộc gọi đến
trên tai nghe. Bạn có thể chuyển cuộc gọi trở về thiết bị một cách thủ công.

Khi đang có cuộc gọi, hãy nhấn Âm thanh > Cầm tay.

Để chuyển cuộc gọi trở về tai nghe, hãy nhấn Âm thanh > Tai nghe.