Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tôi không thể giữ cuộc gọi để trả lời một cuộc gọi đến

background image

Tôi không thể giữ cuộc gọi để trả lời một cuộc gọi đến

Khi đang nghe cuộc gọi, nếu bạn trả lời cuộc gọi đến từ một ứng dụng khác, cuộc gọi đầu tiên của bạn có
thể bị ngắt kết nối thay vì được giữ lại. Ví dụ, khi đang nghe cuộc gọi điện thoại, nếu bạn trả lời một cuộc
gọi BBM Voice đến, cuộc gọi điện thoại hiện tại của bạn sẽ chấm dứt.

Một thông báo xuất hiện trên thiết bị của bạn để thông báo rằng trả lời cuộc gọi khác sẽ kết thúc cuộc gọi
hiện tại của bạn.